Verpleegkundig leiderschap en habitus, over het werk van verpleegkundig managers (promotieonderzoek)

Dit promotieonderzoek loopt van september 2009 tot september 2013.
Dit onderzoek valt binnen de onderzoekslijn beroepshouding/leiderschap van Lectoraat Chronisch Zieken.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Onderzoek toont aan dat verpleegkundig leidinggevenden een belangrijke rol spelen bij het verhogen van de kwaliteit van zorg en tevredenheid van verpleegkundigen in ziekenhuizen. Vaak wordt dan geconcludeerd dat een bepaalde leiderschapsstijl de voorkeur geniet. Zo zijn er bijvoorbeeld transformationeel leiderschap, dienend leiderschap of authentiek leiderschap. Ieder periode lijkt zo wel zijn favoriet te hebben. Dit onderzoek richt zich niet zozeer op dergelijke ideaaltypen maar op de praktijk van alle dag. Daarbij wordt een antwoord gezocht op twee vragen:

  • Waaruit bestaat het dagelijks werk van de verpleegkundig leidinggevende?
  • Wat zijn de onderwerpen die hen bezighouden en in hoeverre hebben die nog te maken met hun professionele verpleegkundige identiteit, de verpleegkundige habitus – een zeer bepalende factor voor handelingsrepertoire dat door socialisatie is eigengemaakt?

Theoretisch kader

Naast de Managerial Work- en Behaviourapproach staat het gedachtegoed van Bourdieu centraal in een organisatorische case study. Zijn begrippen habitus, veld en kapitaal leiden de analyse van de vier verschillende cases in Nederland en de Verenigde Staten. In totaal zijn er voor dit onderzoek 18 leidinggevenden geshadowed in hun dagelijks werk in het ziekenhuis. Dat leverde meer dan 600 uur aan observaties op over het werk van verpleegkundig managers.

Vraagstelling

Hoe beïnvloedt de verpleegkundige habitus de wijze waarop de verpleegkundig manager, met zijn drievoudige taak – waarde creëren voor zowel patiënt, medewerker als organisatie – leidinggeeft?

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is te komen tot een beschrijving van de verpleegkundige habitus om daarmee vervolgens uitspraken te doen over succesvolle handelingsrepertoires van verpleegkundig leidinggevenden met inachtneming van hun eigen context.

Implementatie

Uitgangspunt bij dit onderzoek was co-creatie, ofwel samen onderzoek doen. De onderzoeksmethodiek sloot hier haarfijn bij aan. Het shadowen door de hoofdonderzoeker en later van de verschillende participanten bij elkaar droeg tijdens het onderzoek al bij aan het inzicht in de eigen verpleegkundige habitus en het leiderschapsrepertoire. De verschillende memberchecks, onderzoeksreis naar de Verenigde Staten en symposium over Nurse Managers Daily Work dragen tijdens het traject al bij aan de implementatie.

Samenwerking

Bij het onderzoek zijn betrokken:

Promotoren

  • 1e promotor: Universiteit Utrecht, Prof. Dr. Marieke Schuurman
  • 2e promotor: Sioo en Open Universiteit, Prof. Dr. Gerhard Smid