Kind met beperkingen en participatie in beweegactiviteiten

Looptijd: september 2018 - augustus 2020
Betrokken lector: dr. H. Wittink 
Betrokken onderzoekers: M.A.T. Bloemen, PhD
Betrokken opleidingen: Bacholeropleiding Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar en Masteropleiding Fysiotherpie specialisatie Kinderfysiotherapie

Het project Kind met beperkingen en participatie in beweegactiviteiten is gekoppeld aan de onderzoeksactiviteiten van het project Wat Beweegt Jou?!

Doel en doelgroep

De onderzoekslijn ‘Kind met Beperkingen’, waarbinnen deze studie valt, heeft als doel het ondersteunen van kinderen met beperkingen en hun ouders in participatie in beweegactiviteiten. Het doel van het huidige onderzoek is het identificeren van barrières, facilitatoren en oplossingsstrategieën om kinderen met en zonder beperking in de leeftijd van 2-12 jaar actief te laten buitenspelen. Daarnaast wordt een nieuw ontwikkelde activiteitenmonitor (Move2Data), die makkelijk toepasbaar is binnen kinderfysiotherapiepraktijken, gevalideerd zodat het beweeggedrag van kinderen (en dus ook het actief buitenspelen) goed in kaart gebracht kan worden. 

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Door de omgeving van kinderen (met en zonder beperking) in de leeftijd van 2-12 jaar zo vorm te geven dat kinderen uitgedaagd worden tot meer fysiek actief buiten spelen, hopen we de fysieke activiteit van deze kinderen te verbeteren. De omgeving omvat hier zowel de fysieke als de sociale context.

Een valide activiteitenmonitor, die praktisch toepasbaar is binnen de kinderfysiotherapiepraktijk, is van grote meerwaarde omdat kinderfysiotherapeuten dan objectief het beweeggedrag van kinderen kunnen monitoren. Zij kunnen deze resultaten vervolgens meenemen binnen hun klinisch redeneren en het evalueren van interventies.  

Relevantie voor het onderwijs

Dit onderzoek zal bijdragen aan de curriculumontwikkeling binnen het IBS door mede verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke en vakinhoudelijke input betreffende Kind en Beweging (Minor Kind en ontwikkeling motoriek & innovatie van zorg, Minor Kind in Beweging, Master Opleiding Fysiotherapie specialisatie Kinderfysiotherapie).

Consortium/projectpartners

Bij de uitwerking van de onderzoeksvragen zijn Stichting Fitkids, een MKB voor de ontwikkeling van de activiteitenmonitor en de Speeltuinbende betrokken. 

Cofinanciering

SIA-RAAK postdoc-subsidie

Resultaat/producten

De Speeltuinbende heeft behoefte aan informatie over barrières, facilitatoren en oplossingsstrategieën om kinderen met beperkingen en hun ouders te ondersteunen in fysiek actief buitenspelen. Om objectief te meten of kinderen fysiek actief buitenspelen, wordt een nieuwe activiteitenmonitor (Move2Data) gevalideerd. De Move2Data maakt gebruik van een vooruitstrevende techniek, waardoor het mogelijk wordt om fysieke activiteit en fysieke intactiviteit beter van elkaar te onderscheiden.

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat