Active after Stroke (ACTS)

Looptijd: 1 februari 2017 – 31 januari 2019
Url website project: www.ACTS.hu.nl

In het onderzoeksproject ACTS willen we fysiotherapeuten handvatten bieden patiënten na een beroerte actief te krijgen en te houden: Hoe krijgen wij een actieve leefstijl bij mensen met een beroerte?

Een beroerte is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in Nederland. Revalidatie van mensen die een beroerte hebben gehad, is erop gericht hen zo zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving te laten functioneren. In de (chronische) fase na revalidatie moeten mensen leren omgaan met hun beperkingen, hun revalidatieresultaten zien te behouden en eventueel verder te verbeteren. Vaak zijn er na de revalidatie nog altijd gevolgen van een beroerte die het zelfstandig functioneren bemoeilijken, zoals loop- en balansproblemen, verhoogd valrisico, vermoeidheid en depressie. Deze problemen resulteren vaak in een inactieve leefstijl. Dit leidt tot een neerwaartse spiraal waarin de fysieke activiteit steeds verder afneemt, patiënten steeds verder deconditioneren, de verzorgingsbehoefte toeneemt en de mate van zelfstandigheid afneemt, en het risico op een volgende beroerte toeneemt. Studies laten zien dat fysieke activiteit een positief effect op gezondheid heeft van patiënten na beroerte. De technologie om fysieke activiteit betrouwbaar en valide te meten is aanwezig en er is inzicht in belemmerende en faciliterende factoren voor fysieke activiteit. Er is echter nog geen bewezen effectieve interventie voor het aanleren en behouden van een fysiek actieve leefstijl voor patiënten na beroerte.

Omdat alle richtlijnen voor beroerte aangeven dat het belangrijk is dat patiënten na beroerte fysiek actief zijn, vragen fysiotherapeuten zich af hoe krijgen en houden wij patiënten na een beroerte actief, dus hoe krijgen wij een actieve leefstijl bij een patiënt? Deze praktijkvraag is vertaald naar de volgende onderzoeksvraag: Wat is het effect van een beweegstimuleringsinterventie bij thuiswonende patiënten na beroerte op fysieke activiteit en aerobe capaciteit?

Deze onderzoeksvraag wordt in drie stappen uitgewerkt:

  1. Het ontwikkelen van een veldtest om aerobe capaciteit te meten in de praktijk,
  2. Het ontwikkelen van een interventie gericht op het (langdurig) bevorderen van een fysiek actieve leefstijl;
  3. Het testen van de feasibility van de interventie in een pilot studie.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Eerstelijns fysiotherapeuten signaleren dat mensen na een beroerte (veel te) weinig bewegen, maar beschikken niet over tools om patiënten goed te coachen naar een actievere leefstijl. Er zijn geen meetinstrumenten in de praktijk om fysieke activiteit en aerobe capaciteit objectief te meten, waardoor zij slecht in staat zijn te bepalen of patiënten fysiek actief zijn en of patiënten de capaciteit hebben om fysiek actief te zijn. Bovendien hebben zij een instrument nodig om uitkomsten van hun interventies te meten. Daarnaast geven zij aan dat zij de kennis missen over hoe patiënten na beroerte het beste gemotiveerd en gecoacht kunnen worden om duurzaam fysiek actief te zijn, zeker bij patiënten met cognitieve problemen.

Met de resultaten krijgen de eerstelijns fysiotherapeuten betere tools in handen om patiënten na een beroerte actief te krijgen en te houden.

Relevantie voor het onderwijs

Het coaching naar een fysiek actieve leefstijl bij patiënten na beroerte zit nog onvoldoende in het curriculum van fysio-en oefentherapeuten en dit onderzoek zal daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Tevens zal dit onderzoek de onderzoekende houding van studenten in de minor neurorevalidatie, de minor co-design, sterstudenten en afstudeerders stimuleren door hun actieve betrokkenheid bij dit onderzoek. In de minor neurorevalidatie vindt verdieping plaats en praktijkgericht onderzoek. In het praktijkgericht onderzoek is voldoende ruimte om studenten in te zetten voor dataverzameling en het uitwerken van data ter verbetering van hun onderzoekend vermogen.

Consortium/projectpartners

ACTS is een samenwerking tussen een aantal kennisinstellingen, bedrijven, eerstelijns fysiotherapiepraktijken en de patiëntenvereniging en het Regionaal Genootschap voor Fysiotherapie (RGF).

Vanuit Hogeschool Utrecht zijn naast het lectoraat Leefstijl en Gezondheid twee andere lectoraten bij het project betrokken:

  • Lectoraat Co-Design: lector dr. Remko van der Lugt, onderzoeker Christa van Gessel
  • Lectoraat Crossmediale communicatie in het publieke domein: lector: dr. Reint-Jan Renes, onderzoeker Manon Beetstra-Huszar.

Overige kennisinstellingen: Universiteit Utrecht, UMCU Kenniscentrum Revalidatie Geneeskunde, Revalidatiecentrum De Hoogstraat.
Bedrijven: DeInteractieOntwerpers (DIO) en Dot Dot Factory BV.
Patiëntenvereniging De Hart&Vaat Groep.
Fysiotherapeuten van het Zorgspectrum Nieuwegein en een aantal eerstelijns fysiotherapiepraktijken in de regio Utrecht.
Het Regionaal Genootschap voor Fysiotherapie (RGF).

Cofinanciering

Het onderzoek wordt gefinancierd door Sia-RAAK Publiek.
Registratienummer SIA RAAK: RAAK.PUB03.015

Resultaat/producten

Het resultaat van dit onderzoek is een bruikbare veldtest voor de professionele praktijk en een beweegstimuleringsinterventie, inclusief een persuasieve communicatiestrategie voor patiënten na beroerte door eerstelijns fysiotherapeuten om fysieke activiteit te bevorderen.

Dit onderzoek zal leiden tot meer kennis op het gebied van fysio- en oefentherapie, testen van aerobe capaciteit in de praktijk en coaching naar meer fysieke activiteit voor mensen na beroerte. Deze kennis wordt geïmplementeerd binnen het onderwijs van het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS) waar de toekomstige beweegprofessionals worden opgeleid. Daarnaast levert het scholing op voor professionals in persuasieve communicatiestrategie voor patiënten na beroerte teneinde de fysieke activiteit te bevorderen.

Implementatie

Naast implementatie in het onderwijs en in de eerstelijns fysiotherapiepraktijken kan via het Kennisnetwerk CVA kennis worden gedissemineerd via de reguliere CVA ketenavonden, het jaarlijkse Neurorevalidatiecongres en via de kennismakelaars. Verder zullen de opbrengsten van dit onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen.