Beeld- en geluidsmateriaal

De websites en opleidingsbrochures van Hogeschool Utrecht bevatten veel beeld- en geluidsmateriaal. Hogeschool Utrecht spant zich in om iedereen die hierop herkenbaar is vooraf om toestemming te vragen. Een beeld- of geluidsopname van een herkenbaar persoon is immers een persoonsgegeven. Hiervoor gebruiken wij een toestemmingformulier. In dit formulier worden naast de toestemming ook de contactgegevens van de persoon in kwestie vastgelegd. De toestemmingsformulieren en het opnamemateriaal wordt door ons, volgens de privacy wetgeving (AVG), bewaard.

Beeld- en geluidsopname bij evenementen

Bij evenementen worden met regelmaat door ons beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Om ook bij deze onoverzichtelijke situaties ervoor te zorgen dat iemand niet ongewenst wordt afgebeeld plaatsen wij aankondigingen hierover op de betreffende locatie. In deze mededeling staat de opname aangekondigd, het doel en een verwijzing naar de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen naderhand gepubliceerde opnamemateriaal.

Intrekken gegeven toestemming

Er kan zich natuurlijk een situatie voordoen waarin publicatie van opnamemateriaal waarvoor toestemming is gegeven niet meer wenselijk is. In dat geval kan de persoon in kwestie de gegeven toestemming intrekken. Hogeschool Utrecht zal (uiterlijk binnen 30 dagen) zorgen voor verwijdering van het opnamemateriaal en het toestemmingformulier uit de opname-archief. Het gebruik in nieuwe uitingen is hiermee uitgesloten. Het opnamemateriaal dat reeds gepubliceerd is op de website worden door ons vervangen. Opnamemateriaal in reeds verzonden e-mails danwel verspreide uitingen op papier kunnen wij helaas niet meer terughalen.

Verstrijken bewaartermijn

Hogeschool Utrecht bewaart de toestemmingsformulieren en het opnamemateriaal niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn. Wanneer de bewaartermijn verstrijkt worden zowel de toestemmingsformulieren met daarin de contactgegevens als het opnamemateriaal vernietigd. In reeds gepubliceerde uitingen waar het opnamemateriaal al werd gebruikt zal dit worden vervangen. Ook hier hanteren wij een maximale afhandeltijd van 30 dagen. Opnamemateriaal in reeds verzonden e-mails danwel verspreide uitingen op papier kunnen wij helaas niet meer terughalen.

Achterhalen rechthebbenden

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot beeld- en geluidsmateriaal op de uitingen van Hogeschool Utrecht te achterhalen. Iedereen die meent dat zijn/haar herkenbare beeld of stemgeluid zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, vragen we contact met ons op te nemen middels ons formulier Privacyverzoek

Slotopmerkingen

Deze tekst kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze tekst zullen via de website bekend worden gemaakt. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

[Deze tekst is laatst gewijzigd op 18 mei 2018]