Onderzoekslijn Professionaliteit van het werken in gedwongen kader

De professionalisering van het werken in gedwongen kader staat de laatste jaren hoog op de maatschappelijke agenda. Daarbij richt het onderzoek zich vooral op de effecten van afzonderlijke methodieken en gedragsinterventies. De effectiviteit van professioneel handelen wordt echter maar voor een deel bepaald door de inzet van deze interventies. Minstens even belangrijk zijn de kenmerken en het gedrag van de professional zelf. Op die professionaliteit is deze onderzoekslijn gericht.

Onderzoek naar professionals en hun alliantie met cliënten

Binnen deze lijn onderzoeken we vragen als:

  • Welke kenmerken en welk gedrag van professionals dragen bij aan de gewenste gedragsverandering bij cliënten?
  • Wat is er nodig om een effectieve werkalliantie met de cliënt op te bouwen en te handhaven?
  • Hoe vind je als professional de balans tussen controleren en begeleiden?
  • Hoe vind je daarnaast de balans tussen werken met instrumenten en werken op grond van professionele ervaring of ‘intuïtie’?
  • Hoe ga je om met weerstand en hoe motiveer je iemand die zich in eerste instantie tegen het contact met jou verzet?
  • Hoe ga je om met de morele opdracht van het werken in gedwongen kader, waarbij het veelal ook gaat om een confrontatie tussen verschillende waarden en normen?
  • Wat zijn de effecten van geslotenheid op de attitude van cliënten en professionals?

Focus op effectief handelen in de praktijk

Al deze vragen richten zich op het handelen van professionals in de praktijk van alledag. Daarbij kijken we naar de factoren die dit handelen effectief maken. Onderzoek naar effectiviteit van interventies en instrumenten is daarbij van belang, maar met deze kennis bestrijken we slechts een deel van de professionaliteit van de werkers. Onderzoek op andere terreinen, bijvoorbeeld in de psychotherapie, maakt aannemelijk dat deze effectiviteit slechts voor een gedeelte samenhangt met specifieke gedragsinterventies. Daarnaast dragen verschillen tussen professionals evenzeer bij aan het resultaat. Naast die interventies zelf gaat het immers ook om de juiste toepassing daarvan, die past bij de specifieke doelgroep en het probleem. Dergelijk onderzoek is op het justitiële terrein nog nauwelijks uitgevoerd. Met deze onderzoekslijn werken we aan de ontwikkeling van meer kennis hierover.

Kennisverspreiding en vertaling naar het onderwijs

Dit onderzoek vormt geen tegenstelling maar een aanvulling op het onderzoek naar effectieve interventies. De resultaten dragen we over in publicaties, lezingen, conferenties en workshops. Daarnaast vertalen we deze resultaten naar competenties, opleidingen en professionalisering.