Onderzoekslijn Continuïteit

Vanaf het moment van hun arrestatie doorlopen delinquenten vaak een lang traject. Daarbij komen ze in aanraking met veel professionals en instellingen, zoals observatieklinieken, behandelinrichtingen, reclassering en gemeenten. Het traject kent dus een groot aantal schakels en overgangen, waardoor het risico bestaat dat de continuïteit verloren gaat. Juist deze continuïteit blijkt echter een wezenlijke succesfactor te zijn voor het omlaag brengen van recidive. In deze onderzoekslijn richten we ons op manieren om die continuïteit te verhogen.

Focus op de professionele aspecten van continuïteit

Bij de begeleiding en re-integratie van delinquenten zijn veel instellingen betrokken. En ook binnen die instellingen heeft de cliënt vaak te maken met meerdere professionals en afdelingen. Deze zijn soms gelijktijdig met de cliënt bezig en soms opeenvolgend. Al deze professionals voeren gedragsinterventies uit, die bijdragen aan de re-integratie van de cliënt. Maar voor een succesvolle behandeling is het cruciaal dat deze interventies naadloos op elkaar afgestemd zijn. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen de verschillende instellingen, maar ook om de juiste houding en werkwijze van de individuele professionals. Op die professionele aspecten is deze onderzoekslijn gericht.

De desistance benadering als uitgangspunt

In ons onderzoek gaan we ervan uit dat professionals – ook binnen de bestaande bestuurlijke context – de continuïteit in de behandeling van de cliënt kunnen vergroten. Een denkwijze die daarop aansluit is de desistance benadering. Deze benadering vraagt van professionals om hun handelen van het begin af aan af te stemmen op het gewenste einddoel, namelijk een succesvolle re-integratie. Dit einddoel vormt eigenlijk het startpunt van de behandeling en maakt alle betrokken professionals medeverantwoordelijk voor het hele traject. Daarbij staat de kanteling van de criminele loopbaan van de cliënt centraal en krijgt de sociale omgeving een belangrijke rol bij zijn terugkeer in de samenleving.

Aandacht voor het wraparound care model

Een ander model dat een belangrijke rol speelt in deze onderzoekslijn is het wraparound care model. In dit model staan alle hulpverleners en instanties als het ware in een cirkel om de cliënt heen. De cliënt staat in het midden en maakt samen met een team van professionals een plan voor zijn re-integratie. Op basis hiervan zoekt het team met de cliënt de hulpverlening die daarvoor nodig is, waarbij verschillende instanties al vanaf de start worden betrokken. Bij de uitvoering van dit plan blijft een centrale begeleider tijdens het totale traject contact houden met de cliënt.