Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Het brede doel van dit lectoraat is kennis en inzicht te genereren ter verbetering van de wijze waarop in Nederland gewerkt wordt aan het veiliger maken van de samenleving. Via onderzoek, onderwijs, training en publicaties wil het lectoraat een bijdrage leveren aan het functioneren van de professionele praktijk, relevante opleidingen en de brede kennisontwikkeling. Dominante focus binnen dit lectoraat is sociale veiligheid. Dat staat voor feitelijke criminaliteit, voor overlast en voor de beleving van (on)veiligheid. Belangrijke thema’s zijn: persoonsgebonden aanpak, het handelen van de forensisch professional, veilige wijken en informatieveiligheid.

Focus

Kennisanalyse staat voor het verbinden van informatie vanuit drie kennisbronnen: datasystemen, wetenschappelijke literatuur en de praktijk.  Vanuit het lectoraat worden methoden onderzocht ter versterking van het werken aan sociale veiligheid. Dat is onder meer geïnspireerd vanuit de methode Informatiegestuurd werken. Met Informatie Gestuurde Politie (IGP) wordt gewerkt aan versterking via het op orde hebben van de informatiehuishouding en gerichte sturing op informatie en op resultaat van de aanpak van criminaliteitsproblemen (Kop & Klerks, 2009). Hoewel IGP omarmd is als een potentieel zeer zinvolle aanpak, is het niet breed ingevoerd.

Praktijkgericht onderzoek vanuit dit lectoraat ondersteunt de ontwikkeling van informatiegestuurd werken. Dit gebeurt door samen met de praktijk methodieken te ontwikkelen om informatie uit eigen systemen te verzamelen en te koppelen. Door (bestaande) data te analyseren en samen met professionele praktijk te duiden, leveren we een bijdrage aan de onderbouwing van keuzes en strategieën. Dit wordt versterkt door relevante wetenschappelijke kennis te betrekken en te ontsluiten voor de professionele praktijk. Via deze methode is evaluatie en doorontwikkeling gegarandeerd en kunnen we toewerken naar een steeds slimmere aanpak van vraagstukken. Daarom is kennisanalyse de focus van dit lectoraat.

Onderzoekslijnen praktijkgericht onderzoek (PGO)

Onderwijs

Naast onderzoek richt het lectoraat zich ook op de ontwikkeling en het geven van onderwijs op bachelor- en masterniveau.Het lectoraat draagt onder andere bij aan: 

Medewerkers en netwerk

Het lectoraat werkt met een vaste kern van gepromoveerde docent-onderzoekers. Daaromheen bevindt zich een netwerk van docenten en studenten die betrokken worden. Medewerking komt grotendeels vanuit het Instituut voor Veiligheid, maar ook vanuit de instituten Recht, Social Work, Human Resource Management en Ecologische Pedagogiek. We werken nauw samen met de praktijk: (forensisch/sociale) professionals die werkzaam zijn bij landelijke en lokale overheidsinstellingen, de politie, het gevangeniswezen, de reclassering, de jeugdzorg en sociale zorg- en welzijnsorganisaties.

Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie over een van de onderwerpen? Of heeft u ideeën voor samenwerking? We delen graag onze kennis en ervaring, dus neem gerust contact op.