Gecijferdheid

Het Lectoraat Gecijferdheid werd in november 2008 toegekend aan de Faculteit Educatie en is in juni 2013 afgesloten. Het doel van het lectoraat was het bevorderen van elementaire en functionele gecijferdheid van leerlingen in primair en voortgezet onderwijs. Dit had tevens effect op de resultaten van toekomstige studenten in het mbo, hbo en wo. Het rapport ‘Doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ van de Commissie Meijerink (2008) stond hierbij centraal.

Het huidige rekenonderwijs stond en staat momenteel sterk onder druk. Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer een kwart van de leerlingen de basisschool verlaat op het niveau van eind groep zes of lager. Dat is zorgelijk, maar men vergeet dat dit niet afwijkt van de resultaten van het traditionele onderwijs van twintig jaar geleden. Het verschil is dat men gehoopt had dat de resultaten door een vernieuwde didactiek beter zouden worden. Dat is niet het geval. Er zal een kwalitatieve inspanning geleverd moeten worden om dit percentage te verlagen.

Daarnaast is aangetoond dat gedurende de periode in het voortgezet onderwijs leerlingen veel van hun rekenvaardigheid verliezen, met als gevolg dat zij in het mbo, hbo en wo problemen kunnen ondervinden met hun studie. Systematische begeleiding in het vo is de basis voor het verder ontwikkelen, onderhouden en consolideren van rekenwiskundige kennis en vaardigheden. Met name het toegepast rekenen in andere vakken dan wiskunde en in vakoverstijgende leergebieden vraagt zorgvuldige aandacht.

Het Lectoraat Gecijferdheid focuste op het doen van ontwikkelingsgericht, toepassingsgericht en evidence-based onderzoek in de praktijk van het onderwijs naar factoren welke de ontwikkeling van competenties op het gebied van gecijferdheid kunnen bevorderen of belemmeren. Het lectoraat begaf zich hiermee op een interdisciplinair kennisdomein van rekenen/wiskunde, leerpsychologie, onderwijskunde, (ortho)didactiek en (ortho)pedagogiek.

Het Lectoraat Gecijferdheid had drie doelstellingen:

  • Kwalitatieve verbetering van het rekenwiskundeonderwijs in het primair onderwijs.
  • Ontwikkelen van doorlopende leerlijnen rekenen van po naar vo.
  • Professionalisering van leraren in het primair en voortgezet onderwijs op gebied van rekenen/wiskunde.

Daarbij had het lectoraat drie onderzoekslijnen voor ogen:

  • Onderzoek naar preventie van rekenproblemen en achterstanden in het primair onderwijs.
  • Onderzoek naar rekenvaardigheid in de brugklas in samenhang met het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen rekenen in het vo.
  • Onderzoek naar professionele gecijferdheid van toekomstige leraren in samenhang met het ontwikkelen van competenties ten aanzien van vakkennis en vakbekwaamheid.

Het uiteindelijke doel van het lectoraat was inbedding van onderzoeksresultaten en expliciete aandacht voor het rekenwiskundeonderwijs in de lerarenopleidingen, zodat de Faculteit Educatie leraren kan afleveren die competent zijn in rekenen en die met plezier en vol zelfvertrouwen rekenonderwijs gaan geven.