Lectoraat Beroepsonderwijs

Het lectoraat beroepsonderwijs heeft als focus het leren, opleiden en professionaliseren voor beroepsuitoefening. Het gaat dan om beroepsonderwijs dat voorafgaand aan de beroepsloopbaan wordt gevolgd maar ook om beroepsonderwijs tijdens de beroepsloopbaan. Volgens de visie van het lectoraat gaat het bij beroepsonderwijs zowel om de vraag ‘wat moet ik weten en hoe moet ik het doen’ (de technisch-instrumentele dimensie) als om de vraag ‘wie en hoe wil ik zijn in dit beroep’ (de normatieve kant).

Het lectoraat ontwikkelt en deelt kennis over het handelen van docenten en praktijkopleiders, het ontwerpen en vormgeven van beroepsonderwijs en over beoordelingsvraagstukken in beroepsonderwijs.

Belangrijk daarbij is dat in het beroepsonderwijs leren en het begeleiden van dat leren plaatsvindt op school én op de werkplek, en in variaties daarvan zoals simulaties binnen de school of leerafdelingen in het bedrijf. Het ontwikkelen van een basis voor beroepsmatig handelen (in termen van vakkennis, vakvaardigheid en beroepshouding), is niet mogelijk door lerenden alleen in school of alleen in bedrijf hierop voor te bereiden; leren dient binnen én buiten de school plaats te vinden. Een centraal kwaliteitsvraagstuk van beroepsonderwijs is daarmee hoe de verbinding tussen de verschillende contexten wordt vormgegeven op zo’n manier dat lerenden optimaal ondersteund worden om het geleerde in die verschillende contexten te integreren.

Het leren op en over grenzen, zoals we de hiervoor beschreven leerprocessen in de context van beroepsopleidingen kunnen noemen, vraagt specifieke begeleiding. Het stelt hoge eisen aan beheersing van het onderdeel dat onderwezen wordt en tegelijk van de aard van het beroep waartoe opgeleid wordt. Het vraagt een overstijgend perspectief en een wendbare blik op de ontwikkeling van het beroep of de branche bij de docent of opleider. Behalve die inhoudelijke lenigheid vraagt de heterogeniteit van inhouden, leerplekken en van de lerenden zelf, ook adaptiviteit in de aanpak.

Eerdere resultaten van het lectoraat

In de eerste termijn (2007-2011) is een lectoraat opgebouwd met een focus op pedagogisch-didactische vraagstukken van beroepsonderwijs. In de tweede termijn (2011-2015) richtte het lectoraat zich meer op de kwaliteit van de opleider/docent en is, naast het middelbaar beroepsonderwijs, ook het hoger beroepsonderwijs een belangrijke plek gaan innemen, waaronder de eigen hogeschool. Zo is het lectoraat sinds 2012 betrokken bij het Expertisecentrum docent hbo, dat hogeschooldocenten van de HU helpt zich te professionaliseren op het gebied van lesgeven. Daarnaast werkt het lectoraat samen met Hogeschool Windesheim aan de ontwikkeling en uitvoering van de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) die in het voorjaar van 2015 is geaccrediteerd en augustus 2015 is gestart.

De richting voor de komende tijd

Vanaf zomer 2015 loopt de derde termijn van het lectoraat. Onderzoek over leren in de context van beroepsopleidingen blijft een rode draad in het programma van het lectoraat, omdat dat een belangrijke (kennis)basis is voor het handelen van opleiders in beroepsonderwijs. Sterker dan in de eerdere termijnen is het onderzoek gericht op de opleiders zelf. Drie kerntaken worden daarbij onderscheiden: beroepsonderwijs uitvoeren, vormgeven en beoordelen van het geleerde. In promotieonderzoek door eigen hogeschooldocenten wordt nieuwe kennis ontwikkeld. Daarnaast werken interne en externe (docent)onderzoekers samen in onderzoekswerkplaatsen (als bijzondere vorm van 'learning communities') aan het ontwikkelen van toegankelijke en bruikbare kennis voor de praktijk van beroepsonderwijs en de opleider daarbinnen.  

Contact

Bezoekadres:
Padualaan 97
3584 CH Utrecht

Postadres:
Postbus 14007
3508 SB Utrecht

Telefoon: 088 - 481 13 43
E-mail: lectoraatberoepsonderwijs@hu.nl

Oud-onderzoekers

Binnen het lectoraat Beroepsonderwijs werken voor korte of langere tijd allerlei onderzoekers. Bekijk wie onze oud-onderzoekers zijn.

@LectBeroepsondw