Wraparound care

Welkom bij ‘Wraparound Care’, de website van het kennisplatform en onderzoeks- en ontwikkelprogramma dat het Wraparound Care-model toepast in de regio Utrecht.

Op 23 mei is het congres Wraparound care bij Aristo in A'dam. Meer informatie: www.wraparoundcongres.nl

Op 20 april is het eindrapport van het onderzoeksprogramma wraparound care in de Utrechtse jeugdzorg aan de provincie Utrecht gepresenteerd.

wraparound care logo utrechtIn alle gezinnen komen nu en dan problemen voor. Voor een klein deel van de gezinnen blijken deze problemen om allerlei redenen niet oplosbaar te zijn. Kinderen en hun opvoeders krijgen het gevoel de greep te verliezen op wat er gebeurt. Het doel van het Wraparound Care-model is dat men (weer) greep krijgt op zijn eigen leven en zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het veranderingsproces.

Wraparound Care-model is geen gestandaardiseerde methodiek of interventie, maar een model waarin een aantal inhoudelijke uitgangspunten vertaald worden in een werkwijze die vervolgens flexibel en op maat kan worden ingevuld. In het model staat de eigen kracht van het gezin centraal. Buiten het gezin om wordt geen actie ondernomen. Men gaat uit van een vraaggestuurde en thuisnabije hulpverlening. Er wordt gewerkt met een plan dat niet voor, maar samen met het gezin en het persoonlijk netwerk is opgesteld en waarbinnen gewerkt wordt aan het behalen van concrete doelen. Bovendien werken alle betrokken instellingen en professionals vanuit één geïntegreerde aanpak, zodat de langgerekte ketenbenadering wordt omgevormd tot een cirkel rond kinderen, jongeren en opvoeders.

In de provincie Utrecht bestaan al verschillende initiatieven die grote overeenkomsten tonen met de werkprincipes en ambities van het Wraparound Care-model. De uitvoerder van het programma, Lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht, stelt zichzelf ten doel de verschillende werkwijzen te beschrijven waarbij het Wraparound Care-model een conceptueel en methodisch kader biedt waarmee de verschillende praktijken met elkaar worden vergeleken. Ook zijn er pilots gestart waarin het Wraparound Care-model wordt toegepast en werkenderwijs aangepast aan de lokale context. De deelnemende organisaties verenigen zich in een kennisplatform waarbinnen zij de opgedane kennis kunnen delen.

Op de website vindt u onder meer informatie over het model Wraparound Care. Hoe dit model toegepast wordt in de provincie Utrecht leest u bij de verschillende praktijkprojecten.

Type professional

Jo Hermanns is hoogleraar Opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder lector 'Werken in justitieel kader' aan de Hogeschool Utrecht en introduceerde het Wraparound Care-model in Nederland. In dit interview legt Jo Hermanns uit wat een professional die met dit model werkt nodig heeft.