Lectoraten

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie bestaat uit verschillende lectoraten met diverse onderzoekslijnen; aandachtsgebieden of thema’s waarbij vele (promotie)onderzoeken horen.

De lectoraten van het kenniscentrum zijn:

 • Lectoraat Dovenstudies
  Het lectoraat wil door middel van onderzoek een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven en het toegankelijker maken van onze maatschappij voor iedereen, specifiek voor doven en slechthorenden.
 • Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Dit lectoraat onderzoekt de manier waarop de maatschappelijke dienstverlening cliënten met complexe problematiek kan bereiken. Daarnaast houdt het zich bezig met morele oordeelsvorming bij sociale professionals. 
 • Lectoraat Jeugd
  Het lectoraat Jeugd richt zich op het ontwikkelen, overdragen en toepassen van kennis over het stimuleren van een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor kinderen en jongeren. Een specifiek doel is het versterken van de kwaliteit van lokale jeugdhulp binnen de zes Utrechtse jeugdregio’s. Het lectoraat Jeugd wordt medegefinancierd door de Provincie Utrecht.
 • Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid
  Het brede doel van dit lectoraat is kennis en inzicht te genereren ter verbetering van de wijze waarop in Nederland gewerkt wordt aan het veiliger maken van de samenleving. Dominante focus binnen dit lectoraat is informatiegestuurd werken.
 • Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein
   Het lectoraat is gericht op de vernieuwing van organisaties en arbeidsprocessen en op de ontwikkeling van medewerkers. Veranderingen in de processen in publieke organisaties, talentontplooiing en arbeidsparticipatie zijn de kernthema’s.
 • Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Het lectoraat wil door praktijkgericht onderzoek verbonden met onderwijs en beroepspraktijk bijdragen aan de bevordering van maatschappelijke participatie en sociale stedelijke ontwikkeling. De focus ligt op het versterken van de sociale basis. Er zijn drie onderzoekslijnen: de maatschappelijke impact van sport en bewegen, kunst en creativiteit, en (de ontwikkeling van) duurzame gemeenschappen.
 • Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
  Dit lectoraat ontwikkelt kennis voor professionals om te werken aan sociale inclusie van mensen in kwetsbare posities. Onderzocht wordt ook hoe professionals en burgers het best herstel, participatie en ondersteuning kunnen realiseren.
 • Lectoraat Schulden en Incasso
  Het Lectoraat Schulden en Incasso streeft naar een effectieve, efficiënte en professionele beroepspraktijk in de schuldhulpverlening en in de incasso, zowel preventief als curatief. Het heeft als ambitie om de ontregelende werking van financiële problematiek te beperken om gezinnen in staat te stellen volwaardig(er) mee te doen in onze maatschappij.
 • Lectoraat Toegang tot het Recht
  Dit lectoraat richt zich op juridisch- en sociaalwetenschappelijk onderzoek over maatschappelijke vraagstukken rondom (nieuwe vormen van) toegang tot het recht. 
 • Lectoraat Werken in een Justitieel Kader
  Het lectoraat wil bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve, reflexieve professionals die verankerd zijn in de waarden van hun beroep en die werken naar wetenschappelijke standaarden. Dit doet zij door middel van praktijkgericht onderzoek naar thema’s die professionals zelf aandragen en die hun werk en opbrengsten meer zichtbaar maken en door de ontwikkeling van onderwijs op bachelor en masterniveau. Dit lectoraat is mede mogelijk gemaakt door Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils, afdeling Jeugdzorg en Reclassering.