Resultaten voor het onderwijs

Als ‘schakel’ tussen de professionele praktijk en het onderwijs levert het kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven een belangrijke bijdrage aan het bachelor- en masteronderwijs binnen de verschillende instituten. Vaak gaat die bijdrage over meerdere kennisdomeinen heen. De onderzoekslijnen van het kenniscentrum zijn ingebed in het onderwijs, de producten die door het kenniscentrum worden opgeleverd zorgen ervoor dat de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs worden geïntegreerd. Het kenniscentrum draagt op verschillende manieren bij aan het onderwijs: door kennisontwikkeling en kennisborging, door curriculumontwikkeling en -vernieuwing, door inzet van studenten en docenten bij onderzoek en door ontwikkeling van cursussen, minors, bijdrage aan masters, Summer courses, onderwijsvernieuwing en kennisdeling.

Cruciaal bij praktijkgericht onderzoek en duurzaam innoveren is dat onderzoekers, docenten en studenten interdisciplinair samenwerken. We werken en leren daarom in communities, living labs, academische werkplaatsen, proeftuinen en challenge based education, met participatie van en in co-creatie met professionals, burgers, patiënten en stakeholders en met de inzet van slimme technologie (inclusief ICT en big data). Deze werkwijze past bij ons onderzoeksprofiel en integreert onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. 

Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Communities
  Waar  kennis wordt ontwikkeld en gedeeld rond een inhoudelijk thema, waarbij onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk samen optrekken. Voorbeelden zijn de pain community, en de community rond Smart Sustainable Cities 

 2. Living labs
  Een tweede werkwijze is de aanpak in living labs, waarbij al gedurende het experiment in de praktijk wordt geïntervenieerd en geëvalueerd. Het gaat om het belang van het actief participeren van gebruikers of bedrijven in een living lab op een manier dat de gebruikers/bedrijven niet alleen een ‘bron van data’ zijn, maar ook écht meebeslissen over het ontwerp en de inrichting van een living lab.

  Voorbeelden zijn:
  1. het Fysio Future Lab, en de academische werkplaatsen,bijvoorbeeld de Academische werkplaats Fysiotherapie (AWF)
  2. de Academische Werkplaats Verpleegkunde (AWV) in oprichting,
  3. het Duurzame Living Lab Zero-CU, waar wordt gewerkt aan de realisatie van een logistieke hub op Lage Weide om de Utrechtse binnenstad te ontlasten van allerlei bouwtransport en schadelijke gevolgen daarvan.
    
 3. Challenge based education
  De challenge based aanpak van bijvoorbeeld het programma Wonen 3.0 (zie hoofdstuk 4, kader 4.8) is een werkwijze waarbij de studenten het voortouw nemen en regie voeren over hun kennisontwikkeling. Daarbij benutten zij de interne en externe (kennis)bronnen van de HU-organisatie, ontwikkelen zij een plan en zetten zij zich tot het uiterste in om de beste oplossing te vinden. Onderweg experimenteren ze, maken ze fouten, delen ze successen en zien ze de uiteindelijke consequenties van hun inzet. Door ‘challenges’ te gebruiken in de leeromgeving ontstaat urgentiebesef, passie en eigenaarschap – belangrijke ingrediënten die bijdragen aan 21st century skills. Dit vraagt om een interdisciplinaire aanpak en het samensmelten van onderwijs en onderzoek rond een innovatief concept. 

  Al deze werkwijzen laten onderzoek, onderwijs en praktijk in elkaar schuiven, met een versterking voor kennisontwikkeling, beroepspraktijk en het onderwijs en professionalisering als gevolg.