Wat beweegt jou?! Ontwikkeling van toolboxen voor het verbeteren van participatie in beweegactiviteiten bij kinderen met een beperking

Looptijd: november 2018 - oktober 2020
Betrokken lector: dr. H. Wittink, dr. Ir. R van der Lugt, dr. RJ. Renes, dr. N. Vos
Betrokken onderzoekers: M.A.T. Bloemen PhD; E. Bolster, PhD; K. Damen, Msc; S. Hermsen, MSc  
Betrokken opleidingen: Bacheloropleiding Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar, Masteropleiding Fysiotherpie specialisatie Kinderfysiotherapie, minor Co-Design, Opleiding Communication & Multimedia Design en Journalistiek

Het project Wat Beweegt Jou is gekoppeld aan de onderzoeksactiviteiten van het project Kind met beperkingen en participatie in beweegactiviteiten 

Doel en doelgroep

De onderzoekslijn ‘Kind met Beperkingen’, waarbinnen deze studie valt, heeft als doel het ondersteunen van kinderen met beperkingen en hun ouders in participatie in beweegactiviteiten. Het doel van deze SIA-RAAK MKB-aanvraag is om vanuit systemisch perspectief toolboxen te ontwikkelen voor MKB-kinderfysiotherapeuten zodat de kinderfysiotherapeutische zorg voor kinderen met beperkingen verbetert. Er zal een toolbox ontwikkeld worden, gevuld met gedragsmatige interventies aan de hand van gedragslenzen, die MKB-kinderfysiotherapeuten kunnen inzetten bij kinderen met beperkingen en ouders. Daarbij zal een tweede toolbox ontwikkeld worden die MKB-kinderfysiotherapeuten in kunnen zetten zodat de samenwerking met buurtsportcoaches verbetert.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Het ondersteunen van kinderen met beperkingen, met als doel participatie in reguliere beweegactiviteiten verbeteren, is een kerntaak van MKB-kinderfysiotherapeuten. Kinderen met beperkingen bewegen namelijk duidelijk minder dan leeftijdsgenoten zonder beperkingen vanwege extra barrières die zij ervaren, zowel persoonlijk als extern. Dit is een groot probleem omdat bewegen essentieel is vanwege positieve effecten op de psychosociale en cognitieve ontwikkeling, kwaliteit van leven en algemene gezondheid.

Voor MKB-kinderfysiotherapeuten is het vaak moeilijk om optimale ondersteuning te leveren aan kinderen met beperkingen en ouders, vanwege de multifactoriële aard van het onderliggende probleem: een combinatie van psychologische, fysieke en systemische factoren. Gedragsmatige interventies die zich richten op het kind en gezinssysteem (en dus op persoonlijke barrières en facilitators) lijken van grote meerwaarde te zijn bij het verbeteren van het beweeggedrag van deze kinderen, echter zijn deze momenteel niet beschikbaar voor MKB-kinderfysiotherapeuten. Daarbij missen MKB-kinderfysiotherapeuten duidelijke handvatten om tot juiste gedragsmatige interventies te komen, passend bij het kind, gezinssysteem en de context. Het gebruik van gedragslenzen (hoofdthema’s) lijkt een succesvolle kans om gedragsmatige interventies te ontwikkelen en om het klinisch redeneerproces van MKB-kinderfysiotherapeuten te ondersteunen.

Om de belangrijkste externe factoren te beslechten, zoals verminderde kennis en kunde over kinderen met beperkingen vanuit de omgeving, lijkt structurele samenwerking met buurtsportcoaches noodzakelijk zodat de doorstroom van zorg naar niet zorg-gerelateerde beweegactiviteiten gewaarborgd wordt. Deze samenwerking verloopt tot op heden echter slechts in zeer beperkte mate.

Relevantie voor het onderwijs

Dit onderzoek zal bijdragen aan de curriculumontwikkeling binnen het IBS door medeverantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke en vakinhoudelijke input betreffende Kind en Beweging (Minor Kind en ontwikkeling motoriek & innovatie van zorg, Minor Kind in Beweging, Master Opleiding Fysiotherapie specialisatie Kinderfysiotherapie).

Consortium/projectpartners

Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen:

 • Hogeschool Utrecht (Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Lectoraat Co-Design, Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein, Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling)
 • BOSK (organisatie van en voor mensen met een aangeboren handicap)
 • Special Heroes
 • DIO Agency
 • Stichting Fitkids
 • Kennis Centrum Sport
 • Nederlandse Vereniging Kinderfysiotherapie
 • Het Wilhelmina Kinderziekenhuis
 • K-J Projects
 • Pedagogische Krachtcentrale
 • De Molengaard
 • Fysioholland Medicort
 • Fysiode
 • Dink Kinderfysio
 • Kinderfysiotherapie Regio Westland
 • Fysiotherapie Soesterweg
 • An&Co Kinderfysiotherapie
 • Kinderfysioteam Enschede Winterswijk
 • Fysiotherapie de Groene Biezen
 • Kinderfysiotherapie Balijelaan
 • Groepspraktijk Fysiotherapie Deventer
 • Fyon Kindercentrum Geesteren
 • Sport Utrecht
 • Vaart Welzijn
 • Movido
 • Sportbedrijf Deventer
 • VTV regio Delft
 • SRO Amersfoort
 • Sport Service Tubbergen

Cofinanciering

SIA-RAAK MKB

Resultaat/producten

Tijdens dit project worden twee toolboxen ontwikkeld voor de kinderfysiotherapiepraktijk, zodat kinderen met beperkingen en hun ouders beter ondersteund worden in een fysiek actieve leefstijl. Eén toolbox zal gevuld zijn met gedragsmatige interventies en één toolbox zal zich richten op de samenwerking tussen de kinderfysiotherapeut en de buurtsportcoach.

Implementatie

Tijdens het project zullen proeftuinen (kinderfysiotherapiepraktijken en organisaties voor buurtsportchoaches) de toolboxen gaan uitproberen. De toolboxen zullen aan de hand van hun ervaringen verbeterd worden. Dit is een iteratief proces waarbij implementatie in de praktijk plaats vindt. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan op Wat beweegt jou?