Vroegsignalering van medicatie gerelateerde problemen bij ouderen

Dit onderzoek is 1 september 2015 gestart.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Dit promotieonderzoek beantwoordt de vraag hoe zorgprofessionals (thuiszorgmedewerkers, huisartsen en apothekers) een bijdrage leveren aan vroege signalering van medicatiegerelateerde problemen, welke competenties zorgprofessionals daarbij nodig hebben en hoe onderwijs een rol kan spelen bij het vroegtijdig herkennen van medicatiegerelateerde problemen.

Een vergrijzende Nederlandse bevolking en een toename van het aantal mensen met een chronische aandoening gaat gepaard met een toename in medicatiegebruik. Ruim 5% (41.000) van ziekenhuisopnames in Nederland is gerelateerd aan medicatiegebruik. (Dit blijkt uit de HARM-studie.) Bijna de helft hiervan (46%) is vermijdbaar, dit komt neer op 52 vermijdbare opnames per dag. De geschatte kosten hiervan zijn ruim 85 miljoen euro per jaar.

Ouderen vormen een risicogroep voor medicatiegerelateerde problemen en omdat ouderen langer zelfstandig thuis wonen, is vroege opsporing van problemen in de thuissituatie van belang. Thuiszorgmedewerkers kunnen hierin een bijdrage leveren door medicatiegebruik te observeren en problemen te signaleren. Dat kan aan de hand van het ‘rode vlaggen instrument’, een screeningsinstrument. Dr. C. Sino deed hier onderzoek naar tijdens haar promotietraject ‘medicatieveiligheid achter de voordeur’. Uit een pilotfase van het rode vlaggen instrument, dat beschikbaar is als applicatie voor de smartphone, bleek dat thuiszorgmedewerkers alerter zijn op het herkennen van medicatie gerelateerde problemen. Een toename in het aantal meldingen van problemen werd gezien en in samenwerking met een apotheker of huisarts werd sneller ingegrepen zodat achteruitgang van gezondheid voorkomen werd. Het rode vlaggen instrument wordt tot april 2016 toegepast bij drie thuiszorgorganisaties in Nederland.

Dit onderzoek richt zich op het ontrafelen van de werkzaamheid van het rode vlaggen instrument.

Projectpartners

Bij het onderzoek zijn betrokken:

  • Thuiszorgorganisaties: Omring, Zorgbalans en Nieuw Iterson
  • Code yellow
  • Health Base
  • Go-Between
  • ZONH
  • IVM (Instituut Verantwoord Medicijngebruik).

Cofinanciering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Achmea en VGZ zorgverzekering.

(Co)promotor

Promotor: Universiteit Utrecht, Prof. Dr. M. Schuurmans
Copromotor: Hogeschool Utrecht, Dr. C. Sino.