Transparante Fysiotherapie in Achterstandsgebieden (TransFysA) – Meten in de praktijk

Looptijd: 1 augustus 2010 – 1 augustus 2012
Betrokken lector: Harriet Wittink
Betrokken onderzoekers: Marlies Welbie

Maatschappelijke relevantie

Een van de eerste taken van een zorgverlener is om antwoord te geven op de vraag: "Waarom komt deze patiënt nu bij mij?" Het is niet alleen belangrijk te weten welke klachten een patiënt heeft, maar vooral hoe hij deze klachten beleeft en welke invloed ze hebben op zijn functioneren in het dagelijkse leven, zowel thuis, in zijn vrijetijd als op het werk. Daarnaast is het belangrijk te weten welke verwachtingen een patiënt heeft van de behandeling. Om hier achter te komen gebruiken zorgverleners vragenlijsten. Patiënten geven antwoorden op gestandaardiseerde vragen over bijvoorbeeld pijn, fysiek functioneren, bewegingsangst of gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. De antwoorden worden uitgedrukt in maat en getal. Dit maakt het probleem van de patiënt objectiveerbaar. Het gebruik van deze vragenlijsten helpt de zorgverlener communiceren met de patiënt over wat de patiënt belangrijk vindt. Dit maakt het makkelijker om het samen eens te worden over de diagnose en behandeling, wat leidt tot betere therapietrouw, patiënttevredenheid en gezondheid van de patiënt. Dezelfde vragenlijsten worden gebruikt om de resultaten van een behandeling te evalueren. Vragenlijsten worden aanbevolen in alle richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapie (KNGF). Ook bestaat veel belangstelling onder zorginkopers van verzekeraars voor het gebruik van vragenlijsten om de kwaliteit en effecten van zorg zichtbaar te maken.

Niet alle patiënten die gebruikmaken van fysiotherapie zijn in staat zelfstandig vragenlijsten in te vullen, bijvoorbeeld omdat zij laaggeletterd zijn. In Nederland zijn circa 250.000 mensen laaggeletterd. Van deze groep is ongeveer twee derde autochtoon en een derde allochtoon. Het leesniveau van de meeste vragenlijsten blijkt te hoog te zijn voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast hebben deze mensen vaak minder ‘basiskennis’ over gezondheid en ziekte. Vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, informatie zoeken en vergelijken en vragen durven stellen aan de zorgverlener vallen samen onder de noemer ‘gezondheidsvaardigheden’. Internationaal wordt de term 'health literacy' gebruikt.

Doel en doelgroep

Het ‘TransFysA – Meten in de praktijk’-project (TFA-M-project) had als doel een “Talking Touch Screen” (TTS) te ontwikkelen, waarmee beperkt gezondheidsvaardige patiënten in staat gesteld worden om de Patiënt Specifieke Klachtenlijst (PSK) zelfstandig in te vullen. De TTS is ontwikkeld volgens een 'user centered design'-methode. De focus lag hierbij op de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie.

Resultaat/producten

Talking Touch Screen (TTS), waarmee beperkt gezondheidsvaardige patiënten in staat gesteld worden om de Patiënt Specifieke Klachtenlijst (PSK) zelfstandig in te vullen.

Projectpartners

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met partners die verenigd zijn in het TransFysA-consortium:

Cofinanciering

Het project TransFysA is gefinancierd door SIA RAAK (registratienummer: 2010-11-8P).  

Eindresultaten TransFysA

De resultaten staan in de eindrapportage van het project TransFysA. Er is een prototype van een Nederlandstalige en Turkstalige versie van een Talking Touch Screen (TTS) ontwikkeld.

Op 29 augustus 2012 heeft TransFysA een eindsymposium georganiseerd waar de resultaten van het project en de overige opgedane kennis gepresenteerd werd.

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat