Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) voor Kwintes Jeugd

Dit project is afgerond.

Deelproject binnen SRH voor Kwintes Jeugd; Onderzoeksproject naar de uitwerking van het SRH voor de doelgroep Jeugd.

Kader waarin project plaatsvindt

Binnen de vereniging RIBW Alliantie wordt momenteel gewerkt aan het project Locus waar ZVW-zorg voor jongeren binnen de RIBW’s dichterbij wordt gebracht. Het betreft hier ondersteunende DBC’s voor jongeren met ontwikkelingsstoornissen, ADHD en autisme. Kwintes neemt hieraan deel. Locus beoogt een combinatie van behandeling, begeleiding en vaardigheidstraining aan te bieden in een veilige omgeving, waarbij grenzen houvast geven.

Kwintes beschikt over zeven jongerenlocaties (woonvoorzieningen en ambulante teams). Kwintes ontwikkelt momenteel een toegepaste werkwijze voor het werken met deze jongeren (leeftijdscategorie 16-26 jaar). Dit is een combinatie van het SRH met de presentiebenadering en het competentiemodel. Er is een training voor medewerkers opgezet (C. van Mierlo, Ch. van Buren, E. Kraak). In deze basistraining wordt aandacht gegeven aan jeugdgericht werken, krachtgericht werken, ontwikkelingsgericht werken en contextgericht werken, preventie, omgaan met ouders en ouderbegeleiding. Inmiddels heeft Kwintes een Stuurgroep Jeugd opgezet, en is een visie en een beleid met betrekking tot de zorg aan de doelgroep jeugdigen uitgewerkt.

Het onderzoeksproject zal twee jaren bestrijken, 2012 en 2013. Er wordt op twee momenten data verzameld door twee groepjes afstuderende studenten.

Dit deelproject betreft het eerste deel van het onderzoeksproject, de beginmeting. In 2013 zal een nieuwe groep studenten deel twee van het onderzoeksproject uitvoeren.

Doelstelling en vraagstelling

Doelstellingen

 1. Het evalueren van de training met als doel aanbevelingen te doen over de verdere inbedding en implementatie ervan, binnen Kwintes of elders binnen de RIBW Alliantie
 2. Het op een systematische wijze beschrijven van de ontwikkelde SRH-variant
 3. Het toetsen van deze toegepaste methodiek aan de modelgetrouwheidscriteria van het SRH,
 4. Het in beeld te brengen van de effecten van de methodiek op de cliënten.

Vraagstelling

De vraag aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht - Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning (PZO)- is (1) om deze training te evalueren en aanbevelingen te doen over de verdere inbedding en implementatie ervan, (2) de ontwikkelde SRH-variant te beschrijven en te toetsen aan de modelgetrouwheidscriteria, en (3) de effecten van de methodiek op de cliënten in beeld te brengen.

Projectresultaat

Het resultaat van het tweejarige project zal een onderzoeksrapportage zijn. Mogelijk zou tevens een boek gemaakt kunnen worden in de ‘Kwintes Reeks’ of een andere uitgave gerealiseerd kunnen worden. Tevens zal naar aanleiding van het onderzoek een artikel geschreven worden voor een vaktijdschrift.

Bovenstaande resultaten worden onder andere gebaseerd op de (tussen)rapportages van de studentonderzoekers die in 2012 en in 2013 het onderzoek zullen uitvoeren.

Onderzoekstaken voor studenten

Onderzoeksvoorbereiding

 • Literatuurstudie ten behoeve van vooronderzoek.
 • Maken van een onderzoeksopzet.
 • Ontwikkelen van een onderzoeksinstrumentarium voor de metingen bij cliënten.
 • Ontwikkelen van een semigestructureerde vragenlijst voor deelnemers training.

Uitvoering van onderzoek

 • Verzamelen van data ten behoeve van de beginmeting (T0) met behulp van:
  - semigestructureerde interviews met ontwikkelaars, begeleiders en cliënten ;
  - gestandaardiseerde meetinstrumenten bij een groep cliënten van twee teams in Flevoland.
 • Beginmeting onder cliënten van twee teams in Flevoland (T0).

Rapportage en presentatie van onderzoek

De resultaten worden verwerkt in een tussentijdse onderzoeksrapportage en aan de opdrachtgever gepresenteerd. 

Tijdsbestek

februari- juli 2012.

Begeleiding

Het onderzoeksproject wordt begeleid door onderzoekers van het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Benodigd aantal studenten

4

Voorkeur opleiding(en)

MWD, SPH (affiniteit en bekendheid met GGz en SRH is een pré)

Voorkeur studiejaren

4e jaars

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat