Spanningsverhoudingen in Passend Primair Onderwijs

Looptijd: 2017 - 2020

Betrokken lector: Saskia Wijsbroek

Betrokken onderzoeker: Ritie van Rooijen

Beschrijving promotieonderzoek

De invoering van passend onderwijs brengt vragen, knelpunten en spanningen met zich mee op samenwerkingsverband- en lokaal school niveau. Er wordt geworsteld met fundamentele dilemma’s op organisatorisch, sociaal- en pedagogisch vlak. Als de uitvoering van passend onderwijs door deze dilemma’s niet goed verloopt, worden kinderen de dupe met als gevolg dat zij uitvallen of thuis komen te zitten. 

Dit promotieonderzoek laat de complexiteit zien van de dagelijkse uitvoering van passend primair onderwijs  en de spanningsverhoudingen die actoren ervaren in de samenwerking op bestuurlijk-, school- en klas/groepsniveau bij de uitvoering van passend primair onderwijs. Door drie verschillende perspectieven als uitgangspunt te nemen wordt zichtbaar gemaakt op welke wijze actoren zich ieder vanuit eigen positie inspannen voor de uitvoering van passend onderwijs op beleids- en praktijkniveau en welke spanningen dit met zich mee kan brengen. Dit kan leiden tot meer inzicht en begrip voor de keuzes die op samenwerkingsverband- en schoolniveau gemaakt worden en hoe dit ervaren wordt in de dagelijkse praktijk in de school en door de beleidsmakers. Er wordt een brede range aan stakeholders meegenomen die vanuit een eigen perspectief, positie en discours betrokken zijn. Hiermee wordt een rijk beeld geschapen van wat speelt in de dagelijkse praktijk, waar samenwerkingsverbanden en scholen zorgdragen voor passend en thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen.

Het 4-jarig onderzoek naar het continuüm van ervaren spanningsverhoudingen op verschillende niveaus in een dynamische context wordt gefinancierd met een HU-promotievoucher.  Met dit onderzoek wordt kennis en inzichten in verbinding met onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk ontwikkeld en sluit daarbij aan bij de koers 2020 van de Hogeschool Utrecht. Het promotieonderzoek heeft een directe verbinding met het hbo-onderwijs (BA/MA - Pedagogiek, PABO, Master SEN) als het gaat om de bijdrage aan praktische- en theoretische inzichten voor (aankomende) pedagogische- en onderwijsprofessionals die een rol hebben binnen passend onderwijs en transitie jeugdzorg. Het promotieonderzoek draagt bij aan kennisontwikkeling op het gebied van deze pedagogische professionalisering, het samenwerken met een diversiteit aan belanghebbenden en de ontwikkeling van de professionele rol, kennis en vaardigheden bij de uitvoering van passend onderwijs.