Regionaal Utrechts onderzoek Integrale veiligheidsbeleid en Trends (RUIT)

Dit project is afgerond.

Het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid start een onderzoek naar het lokale veiligheidsbeleid over meerdere jaren in de gemeenten van de provincie Utrecht. Doel is kennis en inzicht te krijgen in theorie, praktijk en effectiviteit van dit beleid. Dit zogeheten Regionaal Utrechts onderzoek Integrale veiligheidsbeleid en Trends (RUIT) gebeurt in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie.

Veiligheidsbeleid nieuw onderwerp

Gemeenten maken steeds meer werk van hun veiligheidsbeleid, wat bijvoorbeeld blijkt uit de toename van het aantal ambtenaren en plannen op dit terrein. Veiligheid is daarmee een stevig beleidsonderwerp geworden. Tegelijk is het ook een tamelijk nieuw item, waarover veel verschillende meningen zijn te horen en waarbij veranderingen aan de orde van de dag zijn. Er bestaan hiervoor nog nauwelijks gouden standaarden.

Daarom is besloten tot dit RUIT-onderzoek. Daarbij worden vragen gesteld als: welke plannen liggen aan het veiligheidsbeleid ten grondslag? Welke organisaties zijn daarbij betrokken en hoe is de uitvoering geregeld? Hoe verhouden de plannen zich met de praktijk? Worden de plannen gemonitord, en welke indicatoren worden daarbij gehanteerd?

Studenten verzamelen gegevens

2e jaars studenten van de HU-opleiding Integrale Veiligheidskunde gaan de gegevens verzamelen voor dit onderzoek. Zij bestuderen eerst de beschikbare plannen en andere stukken en gaan vervolgens in de gemeenten praten met betrokken ambtenaren en externe organisaties die bij het veiligheidsbeleid zijn betrokken. De voorzitter van de VRU heeft alle betrokken burgemeesters per brief geïnformeerd over het onderzoek en gevraagd hieraan medewerking te verlenen.

De resultaten van de dataverzameling door studenten vormen de input voor lectoraatspublicaties over het veiligheidsbeleid in de Utrechtse gemeenten. Het verzamelen van de gegevens start in december 2012 en eindigt naar verwachting in maart 2013.

Vervolgens wordt voor de gemeenten en anderen een rapport gemaakt, waarin overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten, maar ook interessante initiatieven en ‘best practices’ worden belicht. Tevens is er aandacht voor de indicatoren die de verschillende gemeenten bij hun veiligheidsbeleid hanteren. Het gaat daarbij om de vraag waarop (on)veiligheid wordt gemeten.

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat