Onderzoek door studenten naar de betekenis van hun vak binnen een beroepsopleiding

Looptijd: november 2010 - november 2014

Inleiding

In november 2010 is in een samenwerking tussen Instituut Archimedes en het Lectoraat Beroepsonderwijs een onderzoeksproject gestart waarin a) bachelorstudenten in het kader van hun (leraren)opleiding onderzoek doen naar vraagstukken rond begeleiden in het beroepsonderwijs en b) de uitvoering daarvan door studenten en hun begeleidende opleiders tegelijkertijd wordt gemonitord.

Inhoud

Van november 2010 tot juni 2011 vond een doorlichting van het curriculum plaats. De resultaten van deze doorlichting staan in de rapportage ‘Onderzoek in de bacheloropleidingen Instituut Archimedes’ (Van Leeuwen, december 2011) (zie onder downloads).
In studiejaar 2011-2012 heeft bij wijze van pilot een groep studenten bij het Lectoraat Beroepsonderwijs onderzoek gedaan naar de wijze waarop ze hun vak kunnen inzetten in een beroepsopleiding. De studenten leren van elkaar, met ondersteuning van het lectoraat, via een kenniskring van studenten. Vanuit de opleiding worden ze begeleid door hun docenten.
In september 2012 wordt de pilot voortgezet en zal het onderzoek van studenten sterker worden ingebed in het curriculum.

In de monitor van de pilot wordt gekeken naar ervaringen van studenten bij het doen van onderzoek, wat gaat goed, wat gaat minder, welke begeleidingsvragen hebben ze. Ook wordt gekeken hoe docenten het onderzoekswerk van de studenten begeleiden en beoordelen en waar ze in dat kader tegenaan lopen.

Resultaat

Eindverslag over het vierjarige onderzoek.

Caroline van Leeuwen, Liesbeth Baartman & Elly de Bruijn (2016). Algemeen vormende vakken in het beroepsonderwijs: verbindingen met het opleiden voor een beroep. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 37(2), 19-29

Implementatie

De resultaten/opgeleverde producten worden meegenomen in werkgroepen in Instituut Archimedes, met name ten behoeve van het onderwijs in Beroepsproducten. Na afronding van het onderzoek wordt getracht de inbreng van het lectoraat te verankeren binnen Archimedes, waar het gaat om de begeleiding bij beroepsproducten.

Contact

Lector Elly de Bruijn, elly.debruijn@hu.nl.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw