Old and well-functioning; Determinants of PReservation Of Function in ELderly (PROFIEL) Oud met functiebehoud (PROFIEL en VF-PROFIEL)

Dit onderzoek is in 2009 gestart.
Het valt binnen de onderzoekslijn preventie van functieverlies van Lectoraat Chronisch Zieken.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

  • Het percentage van personen ouder dan 65 jaar ligt bijvoorbeeld in de regio Utrecht rond de 10%. Het is de verwachting dat in het jaar 2025 ongeveer 18% van alle personen in de regio ouder dan 65 jaar is. Het onderzoek biedt de mogelijkheid voor een brede en interdisciplinaire aanpak om factoren voor functiebehoud in kaart te brengen en mogelijke aandachtspunten te signaleren die functiebehoud kunnen bevorderen. De in de studie verworven kennis kan bijdragen aan preventie die ouderen in staat stelt om zelfstandig te blijven wonen en voor zichzelf te zorgen.
  • Bij het project worden studenten optometrie betrokken die (in het kader van profileringonderwijs en het afstudeerproject) wetenschappelijke kennis kunnen opdoen en verdiepen. Hierbij komen de verschillende fases van onderzoek aan bod, beginnend bij de organisatie van de uitvoering van het onderzoek, de dataverzameling, dataverwerking en de data-analyse.

Doel en doelgroep

Het doel van deze studie is het verkrijgen van kennis over welke factoren bijdragen aan het behoud van de visuele functie en welke onderdelen van het gezichtsvermogen invloed hebben op het welbevinden van het individu met betrekking tot het fysiek, sociaal en mentaal functioneren van ouderen. Deze kennis kan bijdragen aan preventie die ouderen in staat stelt om zelfstandig te blijven wonen en voor zichzelf te zorgen.

Resultaat/producten

De onderzoeksgroep beoogt een verspreiding van de resultaten

  • in open access peer-reviewed scientific journals;
  • door presentaties op nationale en internationale conferenties;
  • in nieuwsbrieven gericht op gezondheidszorgmedewerkers en supportgroups gespecialiseerd in ouderen;
  • door deelname aan lokale vergaderingen van medische en paramedische professionals en supportgroups.

Implementatie

De verwachting is dat dit onderzoeksproject gegevens oplevert over veranderbare determinanten van
functiebehoud, en zal leiden tot de ontwikkeling van interventies die erop gericht zijn het percentage
ouderen met functiebehoud te vergroten. Bij alle uitingen van kennisoverdracht, implementatie en bestendiging wordt steeds gekozen voor een aanpak die vertrekt vanaf de oudere met complexe problemen en zijn/haar familie. Deze zullen ook zoveel mogelijk bij het onderwijs worden betrokken, bijvoorbeeld in gastlessen.

Projectpartners

Julius Centrum Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht)

Cofinanciering

  • PROFIEL: ZonMw grant 60-61900-98-146: ‘Old and well-functioning; what are determinants of preservation of function in elderly?’
  • VF-PROFIEL: eigen financiering HU