Development and validation of a diagnostic instrument to determine hospital nurses knowledge and attitude concerning older patients

Dit onderzoek valt binnen de onderzoekslijn beroepshouding/leiderschap van Lectoraat Chronisch Zieken.

Doelstelling

 • Instrumenten ontwikkelen om de kennis en de houding van verpleegkundigen in het ziekenhuis te meten ten aanzien van ouderen.
 • Op basis van een dergelijke meting vaststellen of – en zo ja welke – scholing een verpleegkundige moet volgen.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Verpleegkundigen in de ziekenhuizen krijgen steeds meer te maken met oudere patiënten. De zorg voor deze groep patiënten geeft vaak stress. Verpleegkundigen zijn zich dan niet bewust van de problemen die het ziek zijn voor ouderen met zich kan meebrengen en ervaren ouderen regelmatig als lastig. Ouderen kunnen te maken krijgen met specifieke problemen als gevolg van het verouderingsproces, ze hebben meer kans op complicaties en vragen over het algemeen meer ‘zorgtijd’. Voor veel verpleegkundigen ontstaat een spanningsveld tussen het verplegen volgens protocollen binnen een bepaald tijdskader en de specifieke zorg die ouderen vragen.

Een methode om de kennis en houding van verpleegkundigen ten opzichte van ouderen te meten om – waar nodig – de juiste scholing te kunnen aanbieden zal leiden tot betere zorg voor ouderen.

Het aanbieden van scholing is daarom een belangrijk onderdeel van deze studie:

 • HU en UU verzorgen in de zomer van 2013 een summerschool Healthy Ageing (binnen het grote zomerschoolprogramma). Deze Engelstalig cursus richt zicht op meerdere disciplines in de gezondheidszorg.
 • In samenspraak met de UU ontwikkelt de HU een online scholingprogramma, The Ageing Society (ook in 2013 )
 • Materiaal van deze bovenstaande cursussen zal gebruikt worden binnen de bacheloropleiding Verpleegkunde.

Theoretisch kader

We leven in een vergrijzende samenleving, 15% van de Nederlandse populatie is ouder dan 65 jaar en dit zal toenemen tot 25% in 2050. Veel ouderen krijgen met het klimmen der jaren gezondheidsproblemen en moeten worden opgenomen in een ziekenhuis. Een ziekenhuisopname heeft risico’s voor ouderen: bij 30-60% van hen ontstaat na een ziekenhuisopname blijvend functieverlies dat niet te maken heeft met de medische reden van opname. Dat betekent dat deze ouderen niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen, thuiszorg moeten krijgen (of erger: naar het verpleeghuis moeten). Verlies van zelfstandigheid en autonomie zijn het resultaat, en dat betekent hogere kosten (zowel persoonlijk als maatschappelijk). Dit staat haaks op het beleid van de overheid: zoveel mogelijk mensen moeten zelfstandig blijven.

Om veilige zorg voor ouderen te garanderen en het verlies van zelfstandigheid te voorkomen moeten de ziekenhuizen met ingang van januari 2012 in het kader van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) alle patiënten van 70 jaar en ouder bij opname screenen op delirium, valrisico, voeding en mobiliteit. Deze screening moet gevolgd worden door gerichte verpleegkundige interventies waardoor functieverlies zou moeten afnemen. Of dit beleid slaagt, hangt sterk af van de kennis, inzet en houding van verpleegkundigen.

Vraagstelling

Binnen dit onderzoek wordt onderzocht of de houding van (student)verpleegkundigen in het ziekenhuis en de kennis over oudere patiënten kan worden verbeterd.

De volgende deelvragen moeten daarbij beantwoord worden:

 • Is de OPACS, een instrument dat attitude van verpleegkundigen meet, een valide meetmethode om de houding van (student) verpleegkundigen ten opzichte van oudere patiënten in het ziekenhuis vast te stellen?
 • Kan de OPACS worden aangevuld met een gevalideerde vragenlijst die de kennis meet van (student)verpleegkundigen met betrekking tot oudere patiënten in het ziekenhuis?
 • Worden de houding en de kennis van (student)verpleegkundigen ten opzichte van oudere patiënten in het ziekenhuis verbeterd door het volgen van een coaching richtlijn en het ontsluiten van kennisbronnen gericht op de specifieke problemen van ouderen?

Implementatie

De NO PRESS-study zal verpleegkundig specialisten ondersteunen in de implementatie van het VMS-programma.

Samenwerking

 • Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht
 • Afdeling Geriatrie van V&VN
 • Afdeling Thoracale Chirurgie en Cardiologie van het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • Afdeling Chirurgie van het Diakonessenhuis Utrecht
 • Divisie Interne Geneeskunde van het UMC Utrecht
 • Divisie Hart en Longen van het UMC Utrecht
 • Pace University New York , Verenigde Staten
 • West Michigan University Kalamazoo, Verenigde Staten
 • North West University Potchefstroom Zuid-Afrika
 • Lectoraat Chronisch zieken van Hogeschool Utrecht

Dit onderzoek wordt voor 2 jaar gesubsidieerd door SIA RAAK Internationaal.

Promotor

Promotor: prof. dr. M.J Schuurmans, Universiteit Utrecht