Normatieve professionalisering van commerciële vastgoedtaxateurs

Projectgegevens

Naam project: Normatieve professionalisering van commerciële vastgoedtaxateurs 
Looptijd: 1 mei 2016 - 30 april 2020
Status (lopend of afgerond): lopend
Kenniscentrum: Leren en Innoveren
Lectoraat: Normatieve Professionalisering
Betrokken lector: Prof.dr. Cok Bakker
Betrokken onderzoekers: Drs. Pim Klamer
Betrokken opleidingen: MSc Urban and Area Development, Bsc Facility Management

Projectbeschrijving

De taxatiesector is momenteel volop in ontwikkeling op het gebied van professionalisering, certificering, toezicht en regelgeving. Tijdens de bancaire crisis bleek er veel onzekerheid te bestaan over de waardering van onroerend goed, dat veelal als onderpand dient van bancaire leningen, en de rol van de taxateur daarin. Sindsdien wordt op diverse manieren geprobeerd om de sector verder te professionaliseren en de betrouwbaarheid van taxaties te verbeteren, veelal via regelgeving en richtlijnen. 

Dit onderzoek gaat nader in op de uitvoering van het taxatieproces en richt zich met name op de keuzes en dilemma’s die de taxateur ervaart binnen een bepaalde omgevingsdynamiek. In een eerste fase is een internationale literatuurverkenning uitgevoerd naar het fenomeen ‘judgement bias’, ofwel de aanwezigheid van vooroordelen en beïnvloeding van taxateurs in de uitvoering van taxatieprocessen. In de volgende fasen wordt via kwalitatief en kwantitatief onderzoek de complexiteit en voorkomende dilemma’s in het taxatieproces bestudeerd alsmede de handelswijzen van taxateurs hierbij. Dit onderzoek zal uiteindelijk uitmonden in aanbevelingen op het gebied van educatie en normatieve professionalisering van taxateurs, om ook langs die weg de kwaliteit van taxatieprocessen te kunnen verbeteren waar mogelijk.

Het onderzoek is als volgt opgebouwd:
1) literatuurverkenning naar verschijnsel judgement bias
2) verkenning van de taakcomplexiteit in taxatieprocessen via interviews
3) enquête over zelfperceptie van taxateurs t.a.v. een vorm van professionalisering
4) experiment over verbetering van een vorm van professionalisering bij taxateurs

Wetenschappelijke en educatieve relevantie

Er is vooral kwantitatief onderzoek naar de voorspellende kracht van taxaties voor de transactieprijs. Het proces van taxeren, zeker in Nederland, is vooralsnog nog een 'black box'. Internationaal is er wel onderzoek naar judgement behaviour uitgevoerd, maar deze onderzoeken richting zich op bepaalde landen (US, UK) en zijn wat gedateerd. Tot slot is het taxatieproces niet of nauwelijks eerder op holistische wijze onderzocht, maar hebben vooral gedragsexperimenten plaatsgevonden waarbij getoetst is of trigger X leidt tot judgement gedrag Y. Dit onderzoek beoogt een breder perspectief op de uitvoering van taxatieprocessen te geven, waarmee aanbevelingen kunnen worden gedaan ter verbetering van educatie in taxatie en andere vastgoedgerelateerde opleidingen. 

Beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Er is veel instrumentele professionele ontwikkeling in de taxatiesector, zoals regelgeving, ook in Nederland. Tot op heden is er niet of nauwelijks aandacht voor normatieve professionele ontwikkeling. Dit kan leiden tot een afvinkcultuur en uiteindelijk uitholling van het beroep. Dit onderzoek stimuleert bewustwording van de normatieve kant van taxatieprofessionalisering en biedt uiteindelijke praktische handvatten voor realisatie ervan. 

Resultaat/producten 

Klamer, P., Bakker, C., & Gruis, V. (2017). Research bias in judgement bias studies–a systematic review of valuation judgement literature. Journal of Property Research, 34(4), 285-304.