Meer profijt uit data

Het lectoraat Human Experience & Media Design heeft samen met het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam een SIA RAAK MKB subsidie gekregen voor het project ‘Meer profijt uit data’. De subsidie bedraagt 300.000 euro. Met de subsidie kunnen de lectoraten onderzoek doen naar de mogelijkheid om meer voordeel te halen uit de gebruikersdata van apps die interactieve mediabedrijven ontwikkelen voor klanten. In het onderzoek participeren 12 mediabedrijven en organisaties.

Samenvatting van het project

De Nederlandse media-industrie merkt elke dag hoe groot de impact is van het voortschrijdende proces van digitalisering en dataficering. De transitie van analoge (broadcast) naar digitale (Over-The-Top) netwerken zorgt er niet alleen voor dat mensen inmiddels televisie kunnen kijken op ieder gewenst moment met het apparaat dat ze uitkomt, het maakt tevens echte interactie mogelijk met de kijker. Bij die interactie wordt allerhande data over de gebruiker verzameld. De kansen om hiermee nieuwe diensten te ontwikkelen blijven echter veelal onbenut. Vooral voor interactieve mediabedrijven ligt hier een kans omdat het hun apps zijn die grote hoeveelheden gebruikersdata verzamelen.

Interactieve mediabedrijven hebben momenteel een kennishiaat om de gebruikersdata uit hun apps zodanig te analyseren dat nieuwe inzichten ontstaan waarop bestaande diensten (continu) verbeterd kunnen worden, nieuwe diensten voor hun klanten kunnen worden ontwikkeld én zij zelf diensten kunnen gaan vermarkten vanuit een zelfstandige positie. Het project ‘Meer profijt van Data’ adresseert dit hiaat en zal zich richten op de volgende vraag:

Hoe kunnen interactieve mediabedrijven beter inzicht krijgen in de waarde van de gebruikersdata en hoe kunnen ze op basis hiervan nieuwe business modellen ontwikkelen om zelfstandig te kunnen opereren?

Het onderzoek

De Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht gaan samenwerken aan deze vraag in zes experimenten. In de experimenten zullen A/B testen worden uitgevoerd waarbij een bestaande app (versie A) zal worden vergeleken met een aangepaste versie van de app (versie B). De aanpassingen zullen plaatsvinden op basis van de geanalyseerde mogelijkheden die de geanonimiseerde gebruikersdata biedt in combinatie met geëxpliciteerde gebruikerswensen van de doelgroepen. Het effect zal worden gemeten op aspecten zoals gebruikerservaring, user engagement, koopintentie en waardering. Naast de zes aangepaste apps levert de cumulatieve kennis die wordt opgebouwd in de experimenten een stappenplan op die gebruikersdata tot een centraal onderdeel zal maken van het eigen business model van interactieve mediabedrijven, én een platform voor uitwisseling van metadata, data-uitwisselings en data-analyse logica.

Over SIA RAAK MKB

RAAK-mkb (onderdeel van NWO) financiert projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk.

Klik hier voor meer informatie over de subsidie.

Human Experience & Media Design

crossmedialab

Over het lectoraat