Mea culpa: De complexiteit van financiële problematiek onder reclasseringscliënten

Betrokken lectoraat: Lectoraat Werken in Justitieel Kader i.s.m. lectoraat Schulden en Incasso

Betrokken onderzoeker: Gercoline van Beek (promovenda)

Betrokken lector: Dr. Vivienne de Vogel

Betrokken opleiding: Social Work

Promotor: Prof. dr. Dike van de Mheen (Universiteit van Tilburg)

Looptijd: 2018-2022

Achtergrond en relevantie

Jaarlijks keren circa 30.000 gedetineerden terug naar de samenleving. De reclassering houdt op een deel van hen toezicht, met als doel de kans op recidive te verkleinen en maatschappelijke re-integratie te bevorderen. Reclasseringswerkers boeken veelal vooruitgang op domeinen zoals wonen, werk en relaties. Deze wordt echter vaak tenietgedaan door complexe schuldensituaties waarin cliënten verkeren. Ook vanuit de literatuur is financiële problematiek bekend als criminogene factor. Zonder hulp hebben veel reclasseringscliënten weinig uitzicht op een schuldenvrije toekomst. Reclasseringswerkers missen echter handvatten om cliënten te begeleiden bij financiële problematiek en zoeken bij gebrek aan eenduidige methodische aanpakken hun eigen weg. 

Onderzoeksdoel en praktijkbetrokkenheid

In reactie op voorgaand onderzoek vanuit de lectoraten Werken in Justitieel Kader en Schulden en Incasso (‘Gevangen in Schuld’, 2014) heeft de reclassering opdracht gekregen nader onderzoek te doen naar de problematiek en methodieken te ontwikkelen voor begeleiding van cliënten met financiële problemen. 

Dit promotieonderzoek, mede door de drie reclasseringsorganisaties gedragen, sluit daarop aan en heeft als doel op systematische wijze meer inzicht te creëren in de factoren die de samenhang tussen financiële problematiek en delictgedrag onder reclasseringscliënten beïnvloeden en bij te dragen aan ontwikkeling van handvatten voor reclasseringswerkers om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden bij financiële problematiek.

Onderzoeksvragen

In het promotieonderzoek staan de directe en indirecte verbanden tussen financiële problematiek en delictgedrag onder reclasseringscliënten centraal. Daarbij wordt op zowel kwantitatieve als kwalitatieve wijze – analyse risicotaxatiegegevens, dossieronderzoek, interviews/focusgroepen – gekeken naar vier aspecten: 
de prevalentie, ernst en omvang van de financiële problematiek van reclasseringscliënten
de achtergrond van de financiële problematiek en de rol van de criminele voorgeschiedenis daarin
de invloed van de financiële problematiek op de kans op recidive
de handvatten die reclasseringswerkers nodig hebben om cliënten zo optimaal mogelijk te begeleiden bij financiële problematiek. 

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat

Schulden en Incasso

Schulden en Incasso

Over het lectoraat