Inventarisatie en analyse cultuuronderzoek Provincie Utrecht. Deel 1 van het Onderzoek naar de publieksbeleving, -waardering en profilering van cultuur en erfgoed

Looptijd: september 2017- februari 2018
Status: afgerond

Projectbeschrijving

De provincie Utrecht wil informatie verzamelen over waardering, beleving en bekendheid onder het publiek van culturele voorzieningen en erfgoedlocaties. Zij wil dat doen door zelf onderzoek te starten. Als eerste stap in dat traject heeft de provincie het HU-lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling (PSO) gevraagd te inventariseren welke onderzoeken er op dit gebied zijn gedaan. Daarnaast heeft de provincie gevraagd advies te geven voor de opzet van vervolgonderzoek.

Het lectoraat heeft hiervoor de cultuur- en erfgoednota 2016 – 2019, Alles is nu, van de provincie Utrecht als startpunt genomen.

Dit rapport geeft antwoord op de vraag: Welke inzichten leveren relevante cultuuronderzoeken om helderheid te krijgen in de bekendheid en waardering van culturele voorzieningen en erfgoedlocaties en de culturele profilering van streken en gemeenten?

Door middel van vergelijking van verschillende onderzoeken krijgt de beroepspraktijk inzicht in de inhoud van bestaande cultuuronderzoeken en de methode waarop de onderzoeken plaats hebben gevonden. Dit geeft richting aan de wijze waarop culturele instellingen hun publiek beter kunnen aanspreken en betrekken.

Relevantie voor het onderwijs

Aanstormende professionals in de culturele en maatschappelijke sector krijgen inzicht in een manier waarop bronnenonderzoek is vormgegeven in combinatie met interviews. Het levert studenten ook gegevens over publieksparticipatie en ideeën voor culturele profilering van culturele instellingen.

Resultaat

Aangeraden wordt om bij vervolgonderzoek het speciaal voor de provincie Utrecht ontwikkelde model Samenhang tussen publiekswaardering en profilering te gebruiken. In dit onderzoeksmodel zijn de waarden van cultuur, publieksbeleving en betrekkingsaspecten samengebracht. Als onderzoeksmethode is aan de provincie Utrecht voorgesteld om te kiezen voor een reeks van living labs in combinatie met kwantitatief onderzoek. Een living lab betekent in dit geval een cocreatie van de provincie, een kennisinstelling, gemeentes, culturele instellingen en gewone mensen om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke opgaven en transities. Het zijn kleinschalige experimenten op locatie.

 

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat