Het werk van groepsleiders in de gesloten jeugdzorg

In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe groepsleiders in de gesloten jeugdzorg omgaan met de juridische, pedagogische – en organisatorische kaders en welke verschillen in stijl hierin zijn te onderscheiden. Het werk van groepsleiders in deze settings is complex en hun verantwoordelijkheid is groot. Omdat steeds meer jongeren worden geplaatst in een Justitiële Jeugdinrichting, zijn er ook meer groepsleiders nodig.

De jongeren die aan hun zorg zijn toevertrouwd, kampen doorgaans met ingewikkelde problematiek en hun gedrag vraagt de nodige behendigheid in de dagelijkse begeleiding. Tegelijk verwacht de maatschappij dat iedere jongen als een modelburger terugkeert in de samenleving. Bij de jeugdinrichtingen wordt momenteel een onderscheid gemaakt tussen strafrechtelijk en civielrechtelijk geplaatste kinderen. Tevens komt er een basismethodiek voor groepsleiders en wordt er gesproken over functiedifferentiatie. Al deze veranderingen en beleidsvoornemens hebben grote invloed op het dagelijks werk van de groepsleiders. Hoe gaan ze om met die veranderingen? En hoe geven ze vorm aan alle verwachtingen die er zijn over de uitvoering van hun werk? Dit onderzoek wil deze vragen beantwoorden.

Groepsleiders

Over de reacties van groepsleiders op de verschillende kaders waarbinnen zij werken is relatief weinig bekend. Bij jeugdinrichtingen gaat de aandacht vooral uit naar de werking van specifieke interventies bij jongeren. De professionals die deze interventies uitvoeren, zijn veel minder in beeld. De onderzoeker probeert met kwalitatieve methoden zicht te krijgen op de processen die zich afspelen tussen pupillen en groepsleiders.

Samenwerking

Dit is een promotieonderzoek van Joep Hanrath (docent-onderzoeker FMR), die onder leiding staat van Frank Bovenkerk (o.a. Universiteit Utrecht) en Jo Hermanns (lector Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht, Universiteit van Amsterdam). Er wordt nauw samengewerkt met – en binnen de deelnemende inrichtingen. Zo loopt de onderzoeker regelmatig mee in de wisselende diensten van de groepsleiders. De bevindingen van dit onderzoek worden toegepast bij de relevante opleidingen binnen de FMR. Het onderzoek wordt in 2013 afgerond.