Gestratificeerde blended fysiotherapie voor patiënten met nek- en/of schouderklachten

Looptijd

Medio 2018 - medio 2022

Betrokkenen

Mark van Tilburg, Corelien Kloek, Martijn Pisters (Fontys Paramedische Hogeschool, UMC Utrecht, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra), Raymond Ostelo (VUmc), Bart Staal (Hogeschool Arnhem Nijmegen), Cindy Veenhof

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Patiënten met nek- en/of schouder klachten ervaren pijn en een verminderd fysiek functioneren, resulterend in hoge directe en indirecte gezondheidszorg kosten. De behandeling van deze klachten kan verbeterd worden door de zorg te personaliseren op de individuele behoeftes van de patiënt. De volgende instrumenten kunnen bijdragen aan het personaliseren van fysiotherapeutische zorg.

  1. Het Blended Fysiotherapie Instrument kan gebruikt worden om de aanbiedingsvorm van fysiotherapie te personaliseren. Dit instrument bepaalt of een patiënt geschikt is om een blended behandeling te ontvangen en, zo ja, in welke mate een patiënt meer of minder face-to-face zorg nodig heeft naast begeleiding via de digitale weg. 
  2. Het STarT Instrument kan gebruikt worden om de inhoud van fysiotherapie bij patiënten met nek- en/of schouderklachten te personaliseren. Door per patiënt in kaart te brengen wat iemands risico op het ontwikkelen van chronische klachten is (laag, gemiddeld of hoog), kan de fysiotherapeut op basis hiervan passende zorg bieden.
    Een voorbeeld van evidence-based blended fysiotherapie is e-Exercise. Binnen e-Exercise worden face-to-face fysiotherapie behandelingen geïntegreerd aangeboden met een digitale applicatie. Binnen dit project zal e-Exercise worden uitgebreid met modules voor patiënten met nek- en/of schouder klachten.

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Doelstelling

Dit project heeft als doelstelling om de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met nek- en/of schouderklachten te verbeteren door de vorm en de inhoud te personaliseren op de behoeftes van de individuele patiënt. Er wordt gekeken welke patiënten geschikt zijn voor blended zorg en zo ja, hoe die blended behandeling er dan uit moet zien per individu. De centrale onderzoeksvraag binnen dit project is: wat is de haalbaarheid en (kosten-)effectiviteit van gestratificeerde blended fysiotherapie in vergelijking met reguliere fysiotherapie voor patiënten met nek- en/of schouderklachten binnen de eerste lijn?

Samenwerking

Dit project is een samenwerking binnen Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie. Dit is een structurele samenwerking in onderzoek, zorginnovatie en onderwijs tussen Fontys Paramedische Hogeschool, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Daarnaast participeren in het e-Exercise Lage Rugpijn consortium onder andere het VUmc Amsterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Keele University, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten en HWO-Afspraken app.

Resultaten

De resultaten worden gepubliceerd in nationale en internationale publicaties. Vanaf het begin van het project zal worden nagedacht over de implementatie van het gestratificeerd blended behandelen, waar e-Exercise nekpijn en e-Exercise schouderpijn onderdeel van zijn. De ambitie is dat zoveel mogelijk fysiotherapeuten gebruik kunnen maken van de interventie. Daarnaast wordt nieuw ontwikkelde kennis geïmplementeerd binnen onderwijs en onderzoek ten behoeve van het actueel opleiden van professionals in de gezondheidszorg.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact op met mark.vantilburg@hu.nl.