Gerealiseerde leeromgevingen op de grens van school en beroepspraktijk in het beroepsonderwijs vanuit het perspectief van studenten, docenten en werkveldprofessionals (beëindigd)

Dit onderzoeksproject is in september 2017 omgezet van een promotieonderzoek naar een kortlopend praktijkgericht onderzoek en in 2018 afgerond. 

Het opleiden van beroepsbeoefenaren gebeurt in het mbo en hbo zowel op school als in de beroepspraktijk. Een nauwe aansluiting tussen beide omgevingen is daarbij belangrijk. Er bestaan dan ook veel onderwijsvormen op de grens van school en beroepspraktijk. Hierbij wordt de beroepspraktijk de school binnengehaald en wordt er gewerkt met opdrachten van externe opdrachtgevers of in praktijkruimtes zoals binnen schoolse restaurants. Soms wordt de school dichterbij de beroepspraktijk gebracht, bijvoorbeeld met een leerafdeling in een ziekenhuis.

De bovengenoemde onderwijsvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen school en beroepspraktijk te verkleinen en zo lerenden te ondersteunen in de transitie van school naar beroepspraktijk. Naar de vormgeving en uitvoering van deze onderwijsvormen op de grens van school en de beroepspraktijk is inmiddels onderzoek gedaan, maar de daadwerkelijke opbrengsten van deze onderwijsvormen zijn nog onderbelicht in de literatuur. 

In dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan het kennishiaat door actoren (studenten, docenten en werkveldprofessionals) te bevragen over hoe de onderwijsvorm wordt ervaren en wat ermee wordt bereikt.

Betrokken experts

Marleen Schultz-Vugs MSc (Opleiding Verpleegkunde en Lectoraat Beroepsonderwijs
Dr. Ilya Zitter (Lectoraat Beroepsonderwijs)
Prof. dr. Elly de Bruijn (Welten instituut, Open Universiteit)

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van kennis over hoe leeromgevingen op de grens worden ervaren en wat ermee wordt bereikt volgens de betrokken studenten, docenten en werkveld professionals. Deze inzichten dragen naar verwachting bij aan volgen, legitimeren en optimaliseren van zulke leeromgevingen als substantieel bestanddeel van curricula van beroepsopleidingen. 
Doelgroep: hbo- en mbo-onderwijs en hun werkveld

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

De inzichten uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt door mbo- en hbo-opleidingen en de partners waarmee zij samenwerken om zich te legitimeren in brede zin. Daarnaast kan het ontwikkelde instrumentarium worden ingezet om de eigen gerealiseerde leeromgeving te monitoren en die specifieke inzichten te gebruiken voor verantwoording en doorontwikkeling.

Relevantie voor het onderwijs

De inzichten uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan het versterken van onderstaand onderwijs:

  • Professionaliseringstrajecten van de HU-brede voorziening Expertisecentrum docent HBO, bijvoorbeeld de Basis Didactische Bekwaamheid (BDB) en de Senior Didactische Bekwaamheid (SDB).
  • Bacheloropleidingen, specifiek het uitstroomprofiel beroepsonderwijs van de tweedegraads lerarenopleidingen (Faculteit Educatie) of educatieve minoren (bijvoorbeeld Faculteit Educatie - Faculteit Natuur en Techniek).
  • Masteropleidingen, met name de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) die in samenwerking met Windesheim wordt uitgevoerd. 

Overige informatie

Dit kortlopende praktijkgerichte onderzoek is een vervolgstap op een intensief proces van samenwerking met het veld (mbo/hbo en betrokken bedrijfs- en instellingspartners). Het komt voort uit ontwerpgericht promotieonderzoek (2003-2010) dat vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs in alliantie met Universiteit Utrecht is verricht. Vervolgens zijn bij Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) projecten geïnitieerd (onderzoeksproject en onderwijsinnovatieproject), die positief zijn beoordeeld door het werkveld. In het verlengde is de Hybride Alliantie opgericht. Drie van de alliantiepartners, het Koning Willem I College, de Leermeesters en ecbo, werkten al samen in de projecten. Intussen hebben het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren (HAN) en NS/NedTrain zich aangesloten.