Formele en informele hulp en ondersteuning: Wat is er nodig voor goede samenwerking?

Looptijd: februari 2019 - juli 2019
Betrokken lector: Saskia Wijsbroek
Betrokken onderzoekers: Anna van Spanje, Lisette van der Poel
Betrokken opleiding: Ecologische Pedagogiek

Achtergrond en doelstelling

Sinds de transitie en transformatie in het jeugddomein, is er steeds meer aandacht voor ondersteuning die verleend wordt door vrijwilligers. Het stimuleren van deze informele ondersteuning is voor veel gemeenten een van de manieren om aan de transformatiedoelen te werken. Wel worstelen veel gemeenten met de vraag hoe men de ondersteuning door vrijwilligers zo goed mogelijk kan laten samen gaan met ondersteuning die door betaalde professionals wordt geboden. Vanuit de praktijk en eerder onderzoek blijkt dat men vooral nog zoekende is naar heldere rolopvattingen bij informele en formele ondersteuners en daarmee wat men wel en niet van elkaar kan verwachten (Jansen, 2015; Scholten, 2016).

De Utrechtse jeugdregio’s Eemland, Food Valley en Utrecht-stad hebben het Lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht gevraagd om te onderzoeken hoe het samenspel tussen vrijwillige en formele ondersteuners binnen hun regio verloopt.
Een eerste doelstelling van dit onderzoek is te analyseren wat de betekenis is van de combinatie van formele en informele hulp en ondersteuning voor de gezinnen, jongeren, vrijwilligers en beroepskrachten, met specifieke aandacht voor de rolopvattingen van de betrokkenen.
Een tweede doelstelling, die samenhangt met de eerste, is te specificeren welke competenties en kwaliteiten (toekomstig) professionals nodig hebben om effectief te kunnen samenwerken met vrijwilligers.

Het onderzoek

Als genoemd richt het project zich op de Utrechtse jeugdregio’s Eemland, Food Valley en Utrecht-stad. Via bestaande relaties heeft het lectoraat Jeugd contact gelegd met een vijftal organisaties in de gemeenten Amersfoort, Rhenen en Utrecht die vrijwillige ondersteuning bieden aan gezinnen en jongeren: Indebuurt033, SOVEE, Mozaïek Welzijn, Handjehelpen en Home-start. Vanuit deze organisaties nemen vrijwilligers, jongeren en gezinnen deel aan het onderzoek. Verder hebben deze organisaties aangegeven met welke jeugdhulporganisaties zij veel samenwerken. Vanuit deze organisaties nemen betaalde professionals deel aan het onderzoek.
Het perspectief van de vrijwilligers, jongeren en gezinnen wordt onderzocht door vierdejaars studenten Ecologische Pedagogiek van de HU in het kader van hun afstuderen. De studenten voeren hun afstudeerstage uit bij één van de vrijwilligersorganisaties en gaan daar ook zelf aan de slag als vrijwilliger.
Het perspectief van de beroepskrachten en vanuit het beroepsonderwijs wordt onderzocht door onderzoekers van het lectoraat Jeugd van de HU. Hiervoor organiseren we interviews en focusgroepen.

Referenties

Scholten, C. (2016). Grenzen verkennen. Utrecht: Vilans.
Jansen, T. (2015). Samenwerking tussen professional en vrijwilliger, last of kans? Utrecht: WMO-Werkplaats en Kenniscentrum Sociale Innovatie HU