Fit for the Future

Looptijd: 1 september 2013 – 31 augustus 2017
Betrokken lector: Harriët Wittink
Betrokken onderzoekers: Janke de Groot, Manon Bloemen, Marleen Sol, Kristel Lankhorst, Tim Blatter
Andere betrokken lectoraat: Intelligent Data Systems (IDS, Faculteit Natuur en Techniek
Betrokken onderzoekers: Raymond Slot, lector; Rik Boss, docent-onderzoeker.

Bijbehorend project

Dit onderzoek valt onder het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Veel kinderfysiotherapeuten onderschrijven het belang van participatie in sport- en spelactiviteiten voor kinderen met een lichamelijke beperking. Deelname aan fysieke activiteit is niet alleen bevorderlijk voor het opdoen en ontwikkelen van motorische vaardigheden, maar ook een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl in het kader van preventie van overgewicht, diabetes II, metabool syndroom en het verhogen van de fysieke fitheid. Naast de voordelen voor de lichamelijke gezondheid draagt deelname aan fysieke activiteit ook bij aan de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. In de praktijk blijkt het niet alleen lastig om kinderen met een lichamelijke beperking actief te krijgen, maar vooral ook om ze daarna actief te houden. Er zijn, naast de fysieke beperkingen, ook psychosociale factoren die een rol spelen in het al dan niet actief zijn. De kinderfysiotherapeuten missen een overzicht om al deze factoren goed in kaart te brengen en zo een individueel behandeltraject in te kunnen zetten gericht op het verbeteren van de fysieke fitheid en fysieke activiteit bij deze verschillende doelgroepen.

Doelstelling

Eerste doelstelling is een aanzet te geven tot de ontwikkeling van een kennistransfersysteem (KTS) getiteld “Fit for the Future”, waarin bestaande kennis vanuit onderzoek in samenwerking met het werkveld wordt vertaald naar toepasbare kennis voor het werkveld. In eerste instantie vindt kennissynthese plaats ter ondersteuning van het kinderfysiotherapeutisch klinisch redeneren op het domein van fitheid en activiteit voor kinderen met een lichamelijke beperking en specifiek uitgewerkt voor kinderen met cerebrale parese (CP) en spina bifida (SB).

Een tweede doelstelling is het ontwikkelen van nieuwe kennis, in nauwe samenwerking met hetzelfde werkveld, op het gebied van het meten en verbeteren van fitheid en participatie in fysieke activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking. De ontwikkeling van nieuwe kennis uit dit project zal betrekking hebben op:
(1) Interventies en meetinstrumenten met betrekking tot (sportspecifieke) rolstoelvaardigheid en fitheid bij rolstoelrijdende kinderen (in samenwerking met De Hoogstraat en KJ-projects);
(2) Meetinstrumenten voor het meten van fysieke activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking (in samenwerking met ErasmusMC);
(3) De effecten van een bewegingsstimuleringsprogramma bij kinderen met een lichamelijke beperking (in samenwerking met VuMC).

Samenwerking

Het consortium bestaat uit het UMCU locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, het kenniscentrum van Revalidatiecentrum de Hoogstraat en de afdelingen revalidatiegeneeskunde van het VUMC en het Erasmus MC. De eerste drie kennispartners werken al nauw samen rondom de thema’s fitheid en activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking. Daarnaast is de samenwerking met het Erasmus MC en het VUMC van groot belang vanwege hun expertise op het gebied van gedragsverandering en het meten van fysieke activiteit en aansluiting met bestaande initiatieven “Learn2move” en “op eigen benen nu”. Andere consortiumpartners zijn Stichting Fitkids, waaraan 150 kinderfysiotherapiepraktijken verbonden zijn, de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK), die ruim 1600 kinderfysiotherapeuten in Nederland vertegenwoordigt,  K-J Projects, een bedrijf dat zich richt op activiteiten rondom de beeldvorming ten aanzien van mensen met een beperking, het Kinder BewegingsCentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, een aantal mytylscholen en revalidatiecentra en (kinder)fysiotherapiepraktijk Medicort in Utrecht. Vanuit Hogeschol Utrecht is naast het  lectoraat Leefstijl en Gezondheid ook het lectoraat Intelligent Data Systems (IDS, Faculteit Natuur en Techniek) bij het project betrokken. Andere samenwerkingspartners zijn de BOSK en de afdeling sportgeneeskunde van het UMCU.

Resultaten tot nu toe

Het onderzoeksprogramma Fit for the Future! bestaat uit twee fases. Op 31 augustus 2015 is fase 1 afgerond. In de eerste twee jaar zijn de volgende resultaten bereikt:
De voorlopige versie  van het KTS is gereed. Er is een gebruikershandleiding voor het KTS beschikbaar.
Inhoudelijk is een top 10 van testen opgesteld die in eerste instantie is uitgewerkt binnen het KTS. Er is een format ontwikkeld zodat alle testen op dezelfde manier in het KTS worden opgenomen.
De rolstoelvaardigheidstest voor kinderen is ontwikkeld en gevalideerd. Het protocol is opgenomen in het KTS.
Het protocol voor de rolstoelvaardigheidstraining is ontwikkeld en opgenomen in het KTS.
Een eerste werkbare versie van de Wheelcon-M voor kinderen is ontwikkeld.
Het protocol van de Fitkids Treatmill is ontwikkeld en opgenomen in het KTS.
De validatiestudie van de  Vitamove en van de Activ8 is afgerond. Het protocol is opgenomen in het KTS.
De scholingsmodule  ‘Bewegingsstimulering in de kinderfysiotherapeutische praktijk’ is ontwikkeld en geëvalueerd. Ook deze module wordt opgenomen in het KTS. Als gesprekstool voor de bewegingstimulering is een placemat beschikbaar.
De minor `Toegepast onderzoek bij Kind en Inspanning ‘is ontwikkeld en in het studiejaar 2015-2016 van start gegaan.
In totaal hebben 104  studenten van verschillende opleidingen, van hogeschool bachelor tot universitaire master, verspreid over Nederland hebben geparticipeerd in het onderzoek en de praktijkinnovatie projecten van Fit for the Future!

Raadpleeg voor meer informatie de projectsite fit for the Future!

Het onderzoek wordt gefinancierd door SIA-RAAK PRO.