Financiële gezondheid van jongeren in het praktijk onderwijs. De training “Smart met Geld” van MEE

Dit project is afgerond.

Omschrijving

Steeds meer mensen hebben schulden. Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen dat zich de afgelopen jaren bij de schuldhulpverlening meldde, bijna is verdubbeld. Ook is de gemiddelde schuld van mensen die een beroep doen op schuldhulpverlening gestegen. De gevolgen kunnen groot zijn. Sommigen raken sociaal geïsoleerd, komen in armoede terecht of vervallen in (kleine) criminaliteit. Uit onderzoek op ROC MN (van Heijst & Verhagen, 2010) blijkt steeds duidelijker dat er ook een verband is tussen schulden en voortijdig schoolverlaten. 

Op ROC Midden Nederland worden allerhande interventies uitgevoerd om de financiële gezondheid van de studenten te bevorderen.  Zo is sinds 2008  op meerdere locaties van ROC MN een themaweek rond geld georganiseerd, waren er themalessen voor de studenten, werd er een bezoek aan het geldmuseum gebracht en werden workshops aan docenten aangeboden. Ook wordt er sinds voorjaar 2009 een financieel spreekuur georganiseerd. Dit wordt bemenst door stagiaires van de Hogeschool Utrecht. Jaarlijks komen daar circa 300 studenten langs met uiteenlopende financiële vragen, een aantal dat we jaarlijks zien oplopen. 
De mogelijkheden van het financieel spreekuur zijn beperkt tot een aantal gesprekken Om tot duurzame gedragsverandering te komen is er echter meer nodig. 

Daarom is een pilot uitgevoerd waarin de ROC studenten met financiële problemen worden ondersteund door Financiële Buddy’s. Deze buddy’s waren vrijwilligers van de RABO-bank en Studenten van de HU. Op deze wijze kan een meer structurele ondersteuning worden geboden aan de ROC studenten die niet voldoende hebben aan de relatief beperkte diensten van het Financieel spreekuur. Voor deze groep is het belangrijk hen een langere periode te helpen weer overzicht op hun financiële huishouding te krijgen. Financieel ongezond gedrag is niet op korte termijn te veranderen. De geldzorgen nemen bezit van je denken. De zogenaamde schaarste mentaliteit (Mullainathan, S.  & E. Shafir (2013) veroorzaakt dat je alleen nog maar focust op korte termijn oplossingen en het lange termijn perspectief uit het oog verliest. De buddy’s hebben de mentees ondersteund in het aanleren van gezond financieel gedrag. Voor gezond financieel gedrag zijn gezonde houding ten opzichte van geld, kennis van basale financiële  uitgangspunten en beschikken over financiële vaardigheden belangrijk. Centrale begrippen waren aandacht voor de langere termijn planning en realistische verwachtingen. Parallel aan deze interventie werd onderzoek uitgevoerd naar de werkzame factoren in deze aanpak. 
Belangrijke bevindingen waren de noodzaak van bewustwording bij de jongeren dát er iets moet gebeuren (en bereidheid een traject in te gaan), succes na de start hangt sterk af van persoonlijke betrokkkenheid, lange adem, geduld en kleine stapjes durven nemen door de Buddy en student. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim van Heijst: pim.vanheijst@hu.nl