Fietsen met Focus 2.0

Aanleiding
Van april t/m november 2016 heeft het PubLab in opdracht van de Provincie Utrecht onderzoek gedaan naar interventiemogelijkheden die moeten voorkomen dat toekomstige verkeersdeelnemers (jonge tieners) hun smartphone in het verkeer gaan gebruiken. Binnen dit vorige project ‘Fietsen met Focus, bleek dat telefoongebruik op de fiets onder deze doelgroep een zeer uitdagend vraagstuk is, o.a. omdat de doelgroep op een punt van veel verandering in hun leven staat. Het voorkomen van smartphonegebruik op de fiets door kinderen vraagt om gedragsorkestratie: zorgvuldig op elkaar afgestemde uitingen gedurende langere tijd. De aanbeveling was daarom om niet in te zetten op een enkelvoudige interventie, maar in plaats daarvan een meervoudige interventiestrategie te starten aan het einde van de basisschool en deze door te laten lopen tot en met de eerste jaren van de middelbare school.

Doel
Binnen dit vervolgtraject van Fietsen met Focus, worden de mogelijkheden verdiept die ingaan op de optimalisatie van de gedragsorkestratie binnen een meervoudige interventiestrategie. Het project moet uiteindelijk antwoord geven op de vraag:

‘Wat zijn effectieve strategieën om de gedragsorkestratie omtrent telefoongebruik in het verkeer onder jonge tieners vorm te geven?’

Uiteindelijk draagt dit project bij aan het tegengaan van telefoongebruik op de fiets onder jonge tieners.

Aanpak
Dit project bestaat uit drie fasen:

1 Inventarisatie & mapping: Deze fase richt zich op het verkrijgen van inzicht in het huidige interventielandschap, bestaande uit: het in kaart brengen van bestaande interventies, deze te beschrijven en te analyseren via de gedragslenzen(uit het Touchpoints project) en te plaatsen op de eerder ontwikkelde journey binnen het Fietsen met Focus project.
In deze fase zullen er naast deskresearch sessies plaatsvinden met PubLab-onderzoekers, een aantal externe gedragsexperts die eerder betrokken waren bij (de ontwikkeling van) fietsinterventies en een uitgebreide werksessie met de huidige stakeholders. Uiteindelijk leidt deze fase tot een kaart van het interventielandschap in de vorm van een visual, die inzicht geeft in (verhoudingen tussen) bestaande interventies.

2 Transitie naar gedragsorkestratie: Op basis van de uitkomsten van fase 1 worden zes cruciale knelpunten op de interventiekaart geïdentificeerd door PubLab en de Provincie Utrecht. Per knelpunt worden betrokken stakeholders en de specifieke doelgroep betrokken om in co-design met PubLab te werken aan sterkere verbindingen binnen de knelpunten
Hierbij worden iteratieve co-design onderzoekstechnieken ingezet zoals bijvoorbeeld cognitive walkthroughs, sensitizing en prototyping. Vervolgens worden drie veldstudies en zes experimenten uitgevoerd in het schooljaar 2017-2018 om opties uit te proberen, haalbaarheid te toetsen binnen de context, en indicaties van effectiviteit te geven. Aan het einde van fase 2 wordt op basis daarvan advies uitgebracht over orkestratie op grotere schaal.

3 Concretiseren en uitrollen: De derde fase richt zich op het concretiseren en uitrollen van de interventie. Op basis van de inzichten uit fase twee wordt een concrete interventiestrategie ontworpen voor een specifieke setting en doelgroep. Deze interventiestrategie wordt daarna tijdens het schooljaar 2018-2019 geïmplementeerd, getoetst en gemonitord.
De effectiviteit wordt gemeten door middel van (self-reported) evaluatie van het smartphonegebruik en door smartphonegebruik (al dan niet tijdens verplaatsen) te monitoren met behulp van reeds bestaande technologie (bijv. activity trackers).

Meer weten?
Geïnteresseerd in het onderzoek of toekomstige samenwerking? Neem contact op met karen.hilhorst@hu.nl.

Verder lezen

Bekijk hieronder het complete rapport van het voortraject ‘Fietsen met Focus’.