'Designing a Learning Analytics Capability Model: how to organize learning analytics in Dutch higher education?' (promotieonderzoek)

Betrokken lector: Johan Versendaal
Betrokken onderzoekers: Justian Knobbout; Esther van der Stappen

Doel en doelgroep

Learning analytics houdt zich bezig met het analyseren van studentdata teneinde het leerproces en de omgeving waarin het leren plaatsvindt te verbeteren.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Analyses op studentdata leiden tot visualisaties, welke vervolgens door studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders gebruikt kunnen worden om op het leerproces te interveniëren. Hoewel learning analytics op microniveau al wordt uitgevoerd, blijkt het moeilijk om op te schalen naar instellingsbrede inzet. Dit komt deels doordat voor de succesvolle inzet van learning analytics organisatorische vaardigheden (capabilities) moeten worden ontwikkeld. Het is momenteel echter nog onduidelijk welke capabilities dat zijn en hoe deze dienen te worden geoperationaliseerd.

Resultaat/producten

Het promotieonderzoek richt zich op het identificeren van de learning analytics-specifieke capabilities. Gedurende het onderzoek worden twee literatuurstudies, een case study bij Nederlandse onderwijsinstellingen en een validatieproject uitgevoerd en dit leidt tot de ontwikkeling van een Learning Analytics Capability Model (LACM).