Abrona/Profiel Samenwerken met Informele Zorg rond mensen met LVB

Probleemstelling

In het kader van het project Samenspel Formele en Informele Zorg (2013-2015) is een profiel geschreven voor professionals rond mensen met NAH en dementie. Dit profiel is tot stand gekomen vanuit de OWP (ontwikkelwerkplaats). De professionals hadden behoefte aan meer handvatten, juist in tijden dat hard gewerkt werd aan generalistische professionaliteit in relatie tot informele zorg. De professionals wilden scherp krijgen waar generalistische vaardigheden voldoende zijn en waar specialistische vaardigheden noodzakelijk zijn. Het profiel wordt momenteel gebruikt in de praktijk en in het onderwijs. De gedachte was om dit ook voor LVB te ontwikkelen, wat maar ten dele is gelukt. Er is een onderzoeksrapport van studenten die een goede aanzet is voor dit profiel.

Vraagstelling

Het Kenniscentrum Sociale innovatie wil i.s.m. Abrona een profiel rond informele zorg ontwikkelen voor professionals die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun netwerk.

Doelstelling

Er zijn in de voorbespreking meerdere doelen geformuleerd.

 • Het ontwikkelen van een Professioneel Profiel Informele Zorg
 • Het ontwikkelen van een programma deskundigheidsbevordering waarin kennis en vaardigheden uit het profiel worden overgedragen
 • Het trainen van Abrona professionals in het verzorgen van deskundigheidsbevordering van collega’s

Doelgroep

LVB/ LG ; Informele Zorg en professionals in deze sector

Omschrijving project

Er wordt gebruik gemaakt van de systematiek van de OWP (ontwikkelwerkplaatsen). In deze ontwikkelwerkplaats nemen de volgende deelnemers plaats:

 • Ongeveer 4 a 5 (geselecteerde) professionals van Abrona. Selectiecriteria zijn: vermogen om boven de eigen praktijk uit te stijgen; in staat zijn om goed naar de verhalen van de andere deelnemers te luisteren en daar de kern uit te halen; kritisch kunnen lezen; zich vrij voelen om creatief te ontwerpen
 • Enkele mensen met LVB
 • Een aantal informele zorgers van mensen met LVB.
 • Een facilitator van de HU
 • Evt. studenten deeltijd die in het werkveld werken

Er wordt een begeleidingsgroep ingesteld waarin zitting nemen:

 • manager en opdrachtgever Ageeth Wildeman
 • van de HU: een lector (PZO) en een docent-onderzoeker wiens expertisegebied LVB is

De beoogde vernieuwing:
De professionals die werken in de ambulante zorg van Abrona gaan gezamenlijk en met een facilitator van de HU aan het werk om een Professioneel Profiel Informele Zorg rond mensen met LVB te ontwikkelen. Dit betekent een ‘learning on the job’ waardoor nieuwe kennis van binnenuit wordt ontwikkeld. Facilitator en docentonderzoeker zijn de scribenten. D.w.z. dat de tekst voor het profiel door hen op papier wordt gezet.

Beoogde resultaten en producten

De beoogde resultaten

De geselecteerde professionals zijn bevlogen (geraakt) in het samenwerken met informele zorgers. Zij zijn in staat casuïstiek aan te leveren die in de groep besproken wordt. In dit gesprek worden effectieve acties in het samenwerken met informele zorgers geselecteerd.

De beoogde producten

 • Een Professioneel Profiel Informele Zorg rond mensen met LVB.
 • Een (onderwijs) module om te gebruiken bij het uitdragen van de verkregen kennis die als een olievlek de organisatie in gaat. Daarnaast is deze module beschikbaar voor voorlichting en kennisoverdracht in het bacheloronderwijs op de HU en in-company bij andere organisaties.

Looptijd

Mei 2016 tot juni/ juli 2017

Samenwerkingspartners

Abrona medewerkers

Contactgegevens projectleider

Ellen MJ Witteveen

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat