Marlies de Vos

Terug naar onderzoekers Marlies de Vos
Functie: Promovendus
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Contact:

E-mail: marlies.devos@hu.nl

Telefoon: 088 481 9318 / 0623874236

Volg op:

Marlies de Vos is sinds september 2016 als onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Beroepsonderwijs (Kenniscentrum Leren & Innoveren). Ze wil met haar promotieonderzoek kijken hoe de beoordeling van beroepsuitoefening van studenten op de werkplek tot stand komt. Voor beroepsopleidingen (zowel mbo als hbo) is de beroepsuitoefening van studenten een essentieel onderdeel. Het is immers waarvoor ze gekwalificeerd worden. Beoordelen of studenten wel of niet functioneren in de praktijk is daarom belangrijk. Er is echter maar weinig bekend over hoe de beslissing over wel of niet functioneren tot stand komt. Welke denkstappen zet een beoordelaar om tot een beslissing te komen? Welke acties onderneemt hij? Welke instrumenten of vormen van communicatie spelen een rol? Marlies wil graag theorie over decision-making uit andere wetenschappelijke domeinen toepassen op het onderwijs om zo tot inzichten te komen waarmee het beslissingsproces bij de beoordeling van beroepsuitoefening in kaart gebracht wordt. Met dit onderzoek wil Marlies bijdragen aan de kennis over het beoordelen van beroepsuitoefening op de werkplek en uiteindelijk een werkwijze ontwikkelen waarmee de beoordelaars ondersteund kunnen worden in hun beslissingen over studenten. 

Sinds 2007 werkt Marlies bij Hogeschool Utrecht als lerarenopleider bij de opleiding leraar Engels, Instituut Archimedes. Ze geeft les in de bachelor- en masteropleiding en was tot december 2016 inhoudelijk verantwoordelijk voor het bachelor curriculum. Als lerarenopleider staat ze sinds 2013 geregistreerd in het beroepsregister lerarenopleiders van het VELON. Naast haar werkzaamheden bij de vakgroep Engels heeft Marlies veel ervaring opgedaan rondom toetsing en beoordeling. Ze is enkele jaren voorzitter geweest van de facultaire expertgroep toetsen en beoordeling (FETB) van de Faculteit Educatie en was in deze rol nauw betrokken bij het ontwikkelen van (facultair) toetsbeleid. Ook was Marlies betrokken bij het Expertisecentrum docent hbo, waar ze lid was van de certificeringscommissie. Ze heeft zowel de basis als de senior kwalificatie examinering afgerond (BKE en SKE), beide maken onderdeel uit van de didactische bekwaamheid (basis en senior niveau). 

Marlies heeft aan de Universiteit Utrecht Engels taal- en letterkunde gestudeerd waar ze in 2005 haar doctoraaldiploma heeft gehaald. In 2006 heeft ze, tevens aan de Universiteit Utrecht, haar eerstegraads lesbevoegdheid gehaald. Van 2005 tot en met 2012 heeft ze in het voortgezet onderwijs gewerkt als docent Engels.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw