prof. dr. Cok Bakker

Terug naar onderzoekers Cok Bakker
Functie: Lector
Lectoraat: Normatieve professionalisering
Contact:

E-mail: cok.bakker@hu.nl

Telefoon: 06 - 24 55 25 94

Volg op:

Prof. dr. Cok Bakker is theoloog/religiewetenschapper (1988) en onderwijskundige (1991). Hij werkt als hoogleraar 'Didactiek van Levensbeschouwelijke vorming' bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing in brede zin, zoals die zich manifesteert op het macro-niveau van onderwijsbeleid en onderwijsverzuiling, op het meso-niveau van het maatschappelijk middenveld en instituties ('de identiteit van de school') en op het micro-niveau van de professionele en levensbeschouwelijke biografie van leerkrachten.

In het academisch onderwijs is hij verantwoordelijk voor de MA-cursussen ‘Levensbeschouwing, organisatie en beleid’ en ‘Religieuze opvoeding en vorming.’ Het doel van de eerstgenoemde cursus is onder andere het verkennen hoe maatschappelijke ontwikkelingen en een veranderend traditiebegrip het vormgeven van organisaties (organisatiecultuur, besluitvorming, bedrijfsethiek) beïnvloeden. Voor de periode van 2012 tot en met 2016 is hij vanuit deze aanstelling bij de UU voor twee dagen per week gedetacheerd naar de HU om daar als lector van het Kenniscentrum Leren & Innoveren van Hogeschool Utrecht leiding te geven aan een onderzoeksgroep gericht op het thema ‘Normatieve Professionalisering’.

In de tweede termijn (2016-2020) wordt dit thema uitgebouwd - in samenwerking met andere lectoren en onderzoekers – naar andere beroepsgroepen (w.o. accountancy, de bouw, taxatiepraktijken en social work). De subjectieve beleving en invulling van ‘professionele ruimte’ is een belangrijk aangrijpingspunt.

In een gezamenlijk inspanning vanuit de UU en de HU heeft zich op deze wijze een onderzoeksgroep gevormd van ongeveer 15 promovendi/onderzoekers, die in de dagelijkse praktijk functioneren als één groep. De begeleiding van promotieonderzoek is daarmee een kerntaak. In de overgang van de eerste naar de tweede termijn is door de groep gezamenlijk aan een boek gewerkt: Complexity in Education: From Horror to Passion (Bakker & Montessori 2016).

De kernvraag van het lectoraat is wat wij eigenlijk verstaan onder ‘goed (beroeps-)onderwijs’, en wie dat eigenlijk mag bepalen. De vraag wordt des te spannender wanneer we ons realiseren dat de kwaliteit van onderwijs maar ten dele valt te ‘regelen’ via protocollen, competentielijsten en het regelmatig en gestandaardiseerd meten van leerprestaties. Naast de vele vormen van technisch-instrumentele professionaliteit, richt dit lectoraat zich op de subjectieve en morele dimensie van het professionele handelen van de leraar(-in-opleiding). De eigen biografie van de leraar, individuele opvattingen en voorkeuren, een mens- en wereldbeeld en een visie op ontwikkeling (etc.) blijken belangrijke, ‘toevallige’ factoren die doorslaggevend zijn in de manier waarop het leraarsberoep uiteindelijk vorm krijgt.

Verder is Cok Bakker redacteur van de internationale serie Religious Diversity and Education in Europe (Münster / New York: Waxmann). En naast bovengenoemde activiteiten is hij - voor één dag per week - als adviseur, begeleider of docent betrokken bij identiteitsprojecten op diverse scholen en onderwijsinstellingen, bij besturen en onderwijsverzorgingsinstellingen; veelal in relatie tot vraagstukken op het gebied van levensbeschouwelijke diversiteit.