Onderwijs

Het werkveld waarmee het lectoraat Werken in Justitieel Kader samenwerkt, heeft een sterke behoefte aan goed opgeleide professionals. Professionals, die de hogeschool verlaten met een realistisch beeld van deze sector. Het lectoraat hecht dan ook grote waarde de verbetering van het onderwijs op dit gebied en besteedt hier veel aandacht aan. Onze bijdrage aan het onderwijs krijgt vorm op de volgende manieren:

Betrokkenheid van studenten en docenten bij het lectoraat

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader hecht grote waarde aan de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek. Daarom werken we intensief samen met studenten en docenten.

Deelname van studenten aan onderzoek

Dit studiejaar zijn rond de dertig studenten betrokken bij onderzoeksprojecten van het lectoraat. Zij studeren af op een deelonderzoek van het lectoraat en/of ondersteunen de onderzoekers bij het verzamelen van data. Zij doen bijvoorbeeld literatuuronderzoek, bereiden interviews voor en voeren deze uit.

Als het gaat om afstudeerprojecten werken we structureel samen met studenten die de minor ‘Werken in gedwongen kader’ hebben gevolgd en met deeltijdstudenten die ervaring hebben in de sector. Bij het lectoraat werkt tevens een student-assistent, Joram Hoogink.

Deelname van studenten aan onderwijs

Aan het specifieke onderwijs ‘Werken in gedwongen kader’, zoals de minor WIGK en de duale opleidingsroute voor gesloten jeugdzorg, nemen dit studiejaar in totaal ongeveer negentig studenten deel. Het lectoraat was en is nauw betrokken bij het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van dit onderwijs.

Deelname van docenten aan de Kenniskring

Negen docenten van Hogeschool Utrecht zijn vast verbonden aan de kenniskring van het lectoraat. Deze docenten zijn afkomstig van de opleidingen:

 • Social Work Propedeuse
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Team Contractactiviteiten Social Work
 • Integrale Veiligheidskunde
 • Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Pedagogiek

De docenten vormen samen een projectgroep die verantwoordelijk is voor een goede transfer tussen kennisontwikkeling en onderwijsontwikkeling.

Inzet van docenten bij projecten

Naast deze vaste leden zijn nog eens negen docenten van Hogeschool Utrecht als projectlid bij het lectoraat betrokken. Zij werken voor een beperkte tijdsduur mee aan een specifiek project en/of zijn dragende docenten bij de minor ‘Werken in gedwongen kader’ of de duale opleidingsroute gesloten jeugdzorg. Door de deelname aan de kenniskring neemt de deskundigheid van deze docenten op het terrein van ‘werken in gedwongen kader’ snel toe. Dit is nodig omdat het aantal onderwijseenheden rond dit thema in de bacheloropleidingen de afgelopen twee jaar snel is gegroeid.

Docenten van andere onderwijsinstellingen

Naast docenten van Hogeschool Utrecht zijn er bij het lectoraat ook onderzoekers betrokken van:

Minor ’Werken in gedwongen kader’

In 2007 initieerden vier hogescholen, waaronder Hogeschool Utrecht, de ontwikkeling van een minor ‘Werken in gedwongen kader’. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma in de afstudeerfase van de hbo- bacheloropleiding. Inmiddels is de minor te volgen op acht hogescholen.

Inhoud van de minor

De minor ‘Werken in gedwongen kader’ richt zich op het methodisch werken met volwassenen en jeugdigen in een gedwongen kader. Hierbij komen zowel de strafrechtelijke als civielrechtelijke kaders aan de orde. Onderwijseenheden van de minor gaan onder meer over:

 • methodiek voor volwassenen en voor jeugdigen
 • strafrecht en civiel recht
 • onderzoeken en rapporteren
 • agressie en de-escalatie
 • psychopathologie in relatie tot delictgedrag.

De minor bestrijkt 30 studiepunten (ects), wat neerkomt op een half jaar fulltime studeren.

Deelnemende hogescholen

Sinds de start in 2007 heeft een groot aantal hogescholen de minor overgenomen. De minor kan momenteel worden gevolgd bij de volgende hogescholen:

Alle hogescholen leiden op voor dezelfde competenties op hetzelfde niveau. Ook de inhoud van de onderwijseenheden is gelijk. In de docenthandleidingen worden verschillende werkvormen beschreven; de deelnemende hogescholen kiezen zelf welke werkvormen mogelijk zijn binnen de eigen beleidskaders.

De minor wordt actueel gehouden en voortdurend bijgesteld door een projectgroep van docenten, waarin elke deelnemende hogeschool is vertegenwoordigd. Daarnaast wordt de landelijke vergelijkbaarheid van niveau en competenties vanaf het komende studiejaar bewaakt door een model van integrale toetsing. Dit model wordt momenteel ontwikkeld.

Samenwerking met het werkveld

De minor ‘Werken in gedwongen kader’ is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het betrokken werkveld. Ook bij de doorontwikkeling en de actualisering van de minor is het werkveld nauw betrokken. Zo zijn er tijdens het ontwikkelingstraject twee werkveldconferenties gehouden. Op deze conferenties kregen de ontwikkelaars op een gestructureerde wijze feedback van ongeveer 80 professionals uit het hele land. Aanwezig waren vertegenwoordigers van:

 • de drie reclasseringsorganisaties
 • verschillende Bureaus Jeugdzorg
 • Penitentiaire Inrichtingen
 • de Forensisch Psychiatrische Zorg
 • de Raad voor de Kinderbescherming
 • Justitiële Jeugdinrichtingen
 • het Ministerie van Justitie
 • diverse gemeenten en welzijnsorganisaties.

Landelijk platform ‘Werken in gedwongen kader’

De samenwerking met het werkveld krijgt ook vorm in het landelijke platform ‘Werken in gedwongen kader’. Sinds de initiatieffase heeft een vertegenwoordiging van het werkveld hierin zitting. Ook de acht hogescholen nemen eraan deel. Het platform komt twee keer per jaar bij elkaar. Eén keer per jaar zijn daarbij de landelijke vertegenwoordigers van het werkveld aanwezig.

Het platform ‘Werken in gedwongen kader’ fungeert als opdrachtgever van de projectgroep die het feitelijke onderwijs inhoudelijk ontwikkelt. Elke deelnemende hogeschool is vertegenwoordigd door de verantwoordelijke lijnmanager. Het platform heeft de samenwerking vastgelegd in een landelijk convenant.

Studenttevredenheid

Binnen de Hogeschool Utrecht is de studenttevredenheid over de minor hoog. Met name de kwaliteit van de docenten en de inhoud van de minor krijgen hoge waarderingen. Ook waarderen de studenten de stevige kennisbasis van de minor en de intensiteit van de trainingen.

Op de Hogeschool Utrecht wordt de minor vooral gekozen door studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Sociaal Juridische Dienstverlening en Integrale Veiligheidskunde. De belangstelling is groot: er draaien jaarlijks twee groepen. Studenten die willen deelnemen maar niet meer geplaatst kunnen worden, verwijzen wij door naar de andere deelnemende hogescholen.

Meer informatie voor hogescholen en werkveld

Voor informatie over deelname aan het platform, over de inhoud van de minor en over stageplaatsen:

 • Voorzitter van het platform:
  Anneke Menger, lector Werken in Justitieel Kader Hogeschool Utrecht.
 • Voorzitter van de projectgroep:
  Frank Philippart, curriculummanager Sociale Studies, Avans Hogeschool
 • Penningmeester van het platform:
  Nico van Tol, directeur Sociale Opleidingen en Toegepaste Psychologie aan Hogeschool Leiden
 • Secretaris van het platform:
  Lisette Bitter, managementassistente Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht
 • Vaste adviseur en contactpersoon voor het werkveld:
  Ada Andreas, beleidsmedewerker Reclassering Nederland

Heeft u een vraag aan een van deze personen, vul dan het contactformulier in of bel met Lisette Bitter (088 4819 222).

Meer informatie voor studenten

 • Studenten van acht convenanthogescholen kunnen terecht bij de eigen minorcoördinator.
 • Studenten van Hogeschool Utrecht kunnen terecht bij coördinator Jeroen Hillen.
 • Studenten van hogescholen die niet deelnemen aan het convenant, maar wel aan Kies op Maat, kunnen de minor volgen aan een convenanthogeschool. Neem hiervoor contact op met de minorcoördinator van je eigen hogeschool.

Afstuderen in ‘Werken in gedwongen kader’

Afstuderen in ‘Werken in gedwongen kader’; vanaf 2010 is dat mogelijk aan de Hogeschool Utrecht. Het lectoraat werkt mee aan de ontwikkeling van een uitstroomprofiel op bachelorniveau en een afstudeervariant op masterniveau.

Uitstroomprofiel bacheloropleidingen

Studenten aan het Instituut voor Social Work kunnen binnenkort afstuderen in verschillende interdisciplinaire uitstroomprofielen. Het lectoraat werkt mee aan de ontwikkeling van het uitstroomprofiel ‘Werken in gedwongen kader’. Dit profiel is bestemd voor studenten van de bacheloropleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Voltijd-studenten kunnen zich hierdoor al vanaf het derde jaar specialiseren in het werken in een gedwongen kader. Het uitstroomprofiel gaat in september 2010 aan de Hogeschool Utrecht van start.

Afstudeervariant master Social Work

Binnen Hogeschool Utrecht vindt er momenteel een tweejarige pilotmaster plaats op het gebied van social work. Het lectoraat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een afstudeervariant daarin, met de titel ‘Werken in gedwongen kader’. De pilot loopt af in het voorjaar van 2010. Daarna kunt u op deze website meer informatie vinden over de opleiding en de afstudeervariant.

Bijdragen aan het reguliere bacheloronderwijs

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader is betrokken bij een aantal specifieke onderwijstrajecten, zoals de minor ‘Werken in Gedwongen Kader’ en de duale opleidingsroute voor de gesloten jeugdzorg. Daarnaast verlenen de lectoren en kenniskringleden ook bijdragen aan het reguliere onderwijs. Zo verzorgen zij op verzoek colleges en denken zij mee over onderwijseenheden.

Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). Deze opleiding ontwikkelde voor het tweede jaar van de reguliere bacheloropleiding een onderwijseenheid ‘Werken in gedwongen kader’. Het lectoraat was sparringpartner bij de ontwikkeling hiervan. Bovendien verzorgt Anneke Menger voor deze onderwijseenheid een aantal colleges, samen met enkele werkveldvertegenwoordigers uit de Kenniskring. Daarnaast verzorgt zij samen met kenniskringleden een training voor de MWD-docenten die deze onderwijseenheid uitvoeren.

Samenwerking met het ROC Midden-Nederland

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader hecht aan een goede samenwerking met het mbo-onderwijs. Het werkveld kent immers veel mbo-opgeleiden. Daarom neemt het ROC Midden-Nederland deel aan het lectoraat. Een van hun docenten is lid van de kenniskring.

Het ROC Midden-Nederland onderkent het belang van een goede voorbereiding op de specifieke competenties die nodig zijn voor het werken in gedwongen kader. Deze gedeelde overtuiging vormt de basis van ons samenwerkings-verband. In het kader van deze samenwerking verkent het lectoraat de mogelijkheden voor mbo-afgestudeerden in de justitiële jeugdzorg. Daarnaast streven wij naar een goede doorstroommogelijkheid voor afgestudeerden aan de mbo-opleiding Jeugdzorg naar het hbo-uitstroomprofiel ‘Werken in gedwongen kader’.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten