Onderwijs

Het werkveld waarmee het lectoraat Werken in Justitieel Kader samenwerkt, heeft een sterke behoefte aan goed opgeleide professionals. Professionals, die de hogeschool verlaten met een realistisch beeld van deze sector. Het lectoraat hecht dan ook grote waarde de verbetering van het onderwijs op dit gebied en besteedt hier veel aandacht aan. Onze bijdrage aan het onderwijs krijgt vorm op de volgende manieren:

Betrokkenheid van studenten en docenten bij het lectoraat

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader hecht grote waarde aan de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek. Daarom werken we intensief samen met studenten en docenten. 

 • Deelname van studenten aan onderzoek

Elk studiejaar zijn studenten betrokken bij onderzoeksprojecten van het lectoraat. Zij studeren af op een deelonderzoek van het lectoraat en/of ondersteunen de onderzoekers bij het verzamelen van data. Zij doen bijvoorbeeld literatuuronderzoek, bereiden interviews voor en voeren deze uit. Als het gaat om onderzoeks- en afstudeerprojecten werken we structureel samen met studenten van de Master Forensisch Sociale Professional, met studenten in de minor ‘Werken in gedwongen kader’, de minor Justitiële Dienstverlening en de minor Huiselijk Geweld. 

 • Deelname van lectoraat bij onderwijs

Aan het specifieke onderwijs ‘Werken in gedwongen kader’, zoals de Master Forensisch Sociale Professional, de minor WIGK nemen jaarlijks ruim 150 studenten deel. Het lectoraat was en is nauw betrokken bij het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van dit onderwijs. Daarnaast verzorgt het lectoraat gastlessen bij verschillende opleidingen, en denken onderzoekers van het lectoraat mee bij onderwijsontwikkeling.

 • Deelname van docenten aan onderzoek van het lectoraat

Een aantal docenten van Hogeschool Utrecht zijn vast verbonden aan het lectoraat. Naast deze vaste leden is een wisselend aantal docenten van Hogeschool Utrecht als projectlid bij het lectoraat betrokken. Zij werken voor een beperkte tijdsduur mee aan een specifiek project. Deze docenten zijn afkomstig van het Instituut voor Recht, Instituut voor Sociale Work, en Instituut voor Veiligheid. De docenten die aan het lectoraat zijn verbonden zorgen voor een goede transfer tussen kennisontwikkeling en onderwijsontwikkeling.

 • Kenniskring

Vier keer per jaar komt de kenniskring van het lectoraat Werken in Justitieel Kader samen en worden actuele ontwikkelingen in het werkveld en onderwijs en bevindingen uit onderzoeken besproken. Deze kenniskring bestaat naast de (vaste en tijdelijke) onderzoekers van het lectoraat uit vertegenwoordigers van het werkveld en docenten van HU die betrokken zijn bij onderwijs over het gedwongen kader. Als vertegenwoordigers uit het werkveld zijn structureel aan de kenniskring verbonden: Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Inforsa Verslavingsreclassering en Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering.

 • Docenten van andere onderwijsinstellingen

Het lectoraat heeft nauwe banden met docenten van andere hogescholen waaronder:

 • Hogeschool Leiden
 • Avans Hogeschool
 • Hogeschool Rotterdam
 • Saxion, via het lectoraat Waarde van reclasseren
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Windesheim

Competentieset forensisch sociale professional

In 2016 heeft de Vereniging Hogescholen besloten tot de oprichting van één opleiding Sociaal Werk met drie profielen; Welzijn en Samenleving, Zorg en Jeugd. In dezelfde periode besloot het werkveld om een competentieset te ontwikkelen voor de vakvolwassen forensisch sociale professional. In samenwerking met het lectoraat gaven Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen en Expertisecentrum Forensische Psychiatrie aan MOVISIE de opdracht om deze competentieset te ontwikkelen. Hogescholen kunnen met deze competentieset specifieke accenten in het nieuwe curriculum Sociaal Werk, Sociaal Juridische Dienstverlening of Integrale Veiligheidskunde aanbrengen waardoor de studenten startbekwaam in het forensisch werkveld aan de slag kunnen. Hogeschool Utrecht zal deze competentieset gebruiken om gedurende de vier jarige opleiding Social Work specifiek aandacht te besteden aan het werken in gedwongen kader. Het werkveld zal de competentieset gaan gebruiken bij hun aanname- en opleidingenbeleid.

Master Forensisch Sociale Professional

In 2015 is de Master Forensisch Sociale Professional gestart. De master is het antwoord op een duidelijke vraag uit de beroepspraktijk; er is behoefte aan master-geschoolde professionals in het forensisch sociale domein. Het lectoraat Werken in Justitieel Kader heeft vervolgens, samen met docenten van het Instituut voor Rechten, Instituut voor Social Work en Instituut voor Veiligheid, en in nauwe afstemming met het werkveld, de opleiding ontwikkeld. De lectoren Werken in Justitieel Kader (Jacqueline Bosker en Vivienne de Vogel) en lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid (Andrea Donker) zijn eindverantwoordelijk voor de inhoud van de master, en verzorgen enkele lessen. Daarnaast bestaat het docententeam van de master uit senior onderzoekers van beide lectoraten en docenten van de betrokken onderwijsinstituten. Ook zijn een groot aantal gerenommeerde experts uit het werkveld en van universiteiten betrokken als gastdocent.
De masteropleiding Forensisch Sociale Professional van Hogeschool Utrecht is een tweejarige deeltijdopleiding voor ervaren sociale professionals die werken in een context van drang en dwang. De master bestaat uit vijf modules. Module 1, 2, 3 en 4 zijn ook los te volgen:

 1. Verantwoord beslissen:
  Onderwerpen die aan de orde komen zijn: hoe beslissen mensen en wat zijn valkuilen daarbij, werken vanuit professionele waarden, ontwikkelen en afbouwen van antisociaal gedrag en kindermishandeling, inschatten van criminogene en beschermende factoren.
 2. Regisseren van risico en verandering:
  Onderwerpen die aan de orde komen zijn: effectief opbouwen en onderhouden van werkalliantie in het gedwongen kader, methoden voor signaleren en beheersen van risico’s en versterken zelfregie van cliënten daarbij, werken in een gesloten context, huiselijk geweld en kindermishandeling.
 3. Begeleiden van leerprocessen:
  Onderwerpen die aan de orde komen zijn: intervisie, leren van professionals in een organisatie,  individuele coaching, talent en talentontwikkeling, veerkracht.
 4. Regisseren en samenwerken in netwerken:
  Onderwerpen die aan de orde komen zijn: bouwstenen van netwerken, posities en wederzijdse belangen van stakeholders, regie en netwerksturing, rollen en stijlen in samenwerking, informatiedeling en privacy.
 5. Onderzoeksvaardigheden voor forensisch sociale beroepspraktijken:
  In deze module voeren studenten een praktijkgericht onderzoek uit en schrijven daarover hun masterscriptie.

De master is een tweejarige deeltijdopleiding met een zwaarte van 60 studiepunten. Jaarlijks is er in september een mogelijkheid om met deze masteropleiding te starten. Daarnaast is er de mogelijkheid om een losse module te volgen.

Minor ’Werken in gedwongen kader’

In 2007 initieerden vier hogescholen, waaronder Hogeschool Utrecht, de ontwikkeling van een minor ‘Werken in gedwongen kader’. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma in de afstudeerfase van de hbo- bacheloropleiding. Inmiddels is de minor te volgen op elf hogescholen. Jaarlijks komen de hogescholen bij elkaar om ervaringen over hun programma uit te wisselen en updates te delen in het Landelijk platform ‘Werken in gedwongen kader’. De minor ‘Werken in gedwongen kader’ richt zich op het methodisch werken met volwassenen en jeugdigen in een gedwongen kader. Hierbij komen zowel de strafrechtelijke als civielrechtelijke kaders aan de orde. Voor informatie over de minor Werken in Gedwongen Kader of het platform kunt u contact opnemen met Gercoline van Beek.