PGO naar informatieveiligheid

Dit onderzoek besteedt aandacht aan problemen en potentiële keerzijde van informatieverzameling en –analyse.

Professionals vragen zich af of ze onder de nieuwe privacywetgeving, Algemene verordening Gegevensbescherming, nog wel persoonsgegevens mogen uitwisselen met samenwerkingspartners en op welke manier. 

Ook het op grote schaal verzamelen van allerlei (big) data is in recente jaren explosief toegenomen. Door tal van professionals in vele sectoren wordt dit fenomeen omarmd en bestempeld als het ‘nieuwe goud’. Het lijkt kansen te bieden om nieuwe, en bovendien onderbouwde, optimalisaties toe te kunnen passen in hoe wij vraagstukken in onze maatschappij adresseren. Slim combineren van data en slimme algoritmes kunnen leiden tot nieuwe inzichten hoe problemen op een praktijkgerichte manier op te lossen zijn. Deze informatiegestuurde manier van werken kan ook ondersteunen in hoe veiligheidsprofessionals interventies plegen in het sociale domein. Het gebruik van deze data en algoritmes kan leiden tot uitsluiting van bepaalde groepen mensen omdat ze gezien worden als een risico of een minder gewenste klant.

Binnen het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van data en persoonsgegevens in het publieke domein en de gevolgen daarvan, zowel gewenst als ongewenst. Hoe ga je als professional verantwoord om met deze Big Data?

Lopende onderzoeksprojecten

Vanuit het lectoraat wordt een bijdrage geleverd aan het project ‘Datagedreven diensteninnovatie: compliancy en transparency ‘by design’ vanuit het lectoraat Digital Smart Services. Het richt zich op de concrete operationalisatie van de wettelijke eisen in één of meer concrete data-gedreven diensten. Het project valt onder het startimpulsprogramma van de Big Data Route van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van dit programma is het ontwikkelen van de juiste instrumenten en infrastructuur voor een verantwoorde toegang en gebruik van Big Data en daarmee waarde te creëren in economische, maatschappelijke en wetenschappelijke domeinen. Men richt zich hierbij op de vraag: ‘Hoe kunnen we Big Data inzetten op een manier die juridisch en ethisch verantwoord en maatschappelijk acceptabel is? Het lectoraat levert een bijdrage aan de ontwikkeling van value-sensitive design voor data-gedreven diensteninnovatie.