Het RUIT-model

RUIT staat voor Regionaal Utrechts Integraal Veiligheidsbeleid & Trends. Dit jaarlijks terugkerende onderzoeksproject is in het leven geroepen om onderzoek, onderwijs en werkveld systematischer met elkaar te laten samenwerken in de regio Utrecht, inmiddels uitgebreid tot de regio Midden-Nederland. Het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid coördineert dit in samenwerking met de opleiding Integrale Veiligheidskunde, met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie - waarin vertegenwoordigd de gemeenten, het OM en de politie van de regio Midden-Nederland -  en de Veiligheidsregio Utrecht. De onderzoeksvraag van elke RUIT-editie komt tot stand in onderling overleg en wordt vervolgens de leidraad voor het studentonderzoek binnen de tweedejaars module ‘Onderzoek voor veiligheidsbeleid’ van de opleiding Integrale Veiligheidskunde. De studenten worden door docenten vanuit de opleiding begeleid, de projectleiding ligt in handen van het lectoraat.

Lees meer over de diverse edities van de leeronderzoeken:

RUIT 1

RUIT-1 (studiejaar 2012-2013) had als doelstelling kennis en inzicht krijgen in de theorie en de praktijk van het lokaal veiligheidsbeleid, specifiek in de Utrechtse gemeenten en over meerdere jaren. Een achterliggende doelstelling van het onderzoek was dat de nieuw verworven kennis mogelijk kon leiden tot aanbevelingen op lokaal en regionaal niveau over het optellen, afstemmen en stimuleren van veiligheidsbeleid. Centraal in het onderzoek stond de vraag: Wat is het vastgestelde veiligheidsbeleid van de gemeenten in de regio Utrecht en hoe wordt dat uitgevoerd? Aan het onderzoek hebben 75 tweedejaars studenten IVK deelgenomen. Zij hebben in 18 groepjes samengewerkt om de gegevens in alle 26 gemeenten van de regio te verzamelen. Daarnaast waren 4 vierdejaars studenten bij het onderzoek betrokken. Zij hebben meegewerkt in het kader van een afstudeerproject. De studenten hebben gegevens verzameld uit: documenten van en over de Utrechtse gemeenten en interviews gehouden met medewerkers van gemeenten. De Hogeschool heeft bij de uitvoering van dit eerste leeronderzoek vooral veel zelf geleerd over hoe ze studenten het beste kunnen begeleiden en aansturen. Daarnaast zijn er een aantal succesverhalen van gemeenten. Het delen deze informatie kan mogelijk bijdragen aan de verbetering van de aanpak van veiligheidsproblemen in vergelijkbare gemeenten. Download het volledige onderzoeksrapport.

RUIT 2

RUIT-2 (studiejaar 2013-2014) had als overkoepelende onderzoeksthema de perceptie op participatie van bewoners bij het werken aan lokale veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Aan dit onderzoek namen 6 gemeenten uit de regio Midden - Nederland deel. De onderzoeksvraag is lokaal aangepast op de wens en behoefte van de deelnemende gemeenten. De uitvoering van de onderzoeken was in handen van groepjes tweedejaars studenten Integrale Veiligheidskunde. Er zijn gesprekken gevoerd en enquêtes afgenomen. Bij het opstellen van vragen is het CLEAR-model gebruikt. Dit is een diagnostisch instrument dat inzicht geeft in sterktes en zwaktes van factoren die bepalen of burgers wel of niet participeren. Hoewel het onderzoek niet ontworpen is om het CLEAR-model op validiteit te toetsen, lijkt het model de belangrijke begrippen rondom participatie te omschrijven. Dit model kan daarom voor gemeenten mogelijk bruikbaar zijn als leidraad voor nieuwe stappen die gezet worden in het betrekken van bewoners bij het werken aan lokale veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Download het volledige onderzoeksrapport. Wil je meer lezen over het CLEAR-model, raadpleeg dan hier het artikel over burgerparticipatie versterken binnen het veiligheidsdomein.

RUIT 3

In RUIT-3 (studiejaar 2014-2015) stond de (mogelijke) preventie van woninginbraak door bewoners centraal. Wat nemen mensen zich voor aan preventiemaatregelen en wat voeren ze daadwerkelijk uit? Het onderzoek is uitgevoerd door 92 tweedejaars studenten Integrale Veiligheidskunde in groepjes van 4 studenten. Studenten hielden enquêtes onder 1006 bewoners van bepaalde buurten in twee middelgrote en twee kleine gemeenten in regio Midden-Nederland. De inhoud en formulering van de enquête is vooraf afgestemd met de gemeenten die hebben meegedaan. Elk groepje studenten heeft een deelrapport opgesteld over de eigen bevindingen. Per gemeente is er een analyse gemaakt en er is een rapportage met een overkoepelende analyse. Verreweg de meeste respondenten denken na over preventieve maatregelen om inbraak tegen te gaan. Voorgenomen gedragsverandering waaraan kosten verbonden zijn worden niet altijd uitgevoerd. Meer lezen over de resultaten? Download het volledige onderzoeksrapport.

RUIT 4

In RUIT-4 (studiejaar 2015-2016) werden er 2 onderzoeken uitgevoerd.

Het eerste onderzoek ging over in hoeverre er sprake is van zelfredzaamheid bij brand van ouderen die zelfstandig wonen in een seniorencomplex in het werkgebied van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Met dit project is inzicht gekregen in het kennisniveau van zelfstandig wonende ouderen (65+) over brand, de mate waarin deze doelgroep ook daadwerkelijk preventie maatregelen heeft getroffen en de manier waarop we deze doelgroep het beste kunnen bereiken om het brandveiligheidsbewustzijn te vergroten. Tweedejaars studenten Integrale Veiligheidskunde hebben in groepjes van 4 studenten bewoners geïnterviewd. In totaal hebben 12 groepen 450 respondenten gesproken verdeeld over de 12 door Woonzorg Nederland toegewezen complexen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst (mondelinge enquête). De informatie uit de vragenlijsten werd verwerkt met SPSS. Meer lezen over de resultaten en aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek? Download het volledige onderzoeksrapport.

Het tweede onderzoek ging over de effecten van de wijziging van de leeftijdgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist.  90 Tweedejaars studenten Integrale Veiligheidskunde hebben in groepjes van 4 studenten enquêtes afgenomen bij jongeren. De inhoud en formulering van de enquête is vooraf afgestemd met de gemeenten die hebben meegedaan aan het onderzoek. Alle studenten hebben dezelfde vragenlijst gebruikt. Vervolgens is de informatie uit deze vragenlijst verwerkt in SPSS. Daarnaast is er een deskresearch gedaan om informatie over de gemeenten, de nieuwe wetgeving en de achterliggende theorie in kaart te brengen. Tot slot werden er ter aanvulling werden enkele gesprekken gevoerd met professionals uit het veld (zoals kroegeigenaren, medewerkers van jongerencentra etc., die een beeld zouden kunnen hebben van het drinkgedrag van jongeren). De uitkomsten van de enquête staan beschreven in een factsheet en een onderzoeksrapport.  

RUIT 5

Ruit 5 (studiejaar 2016-2017) bestond uit een studentonderzoek, gericht op factoren die beïnvloeden of een buurtbewoner wel of niet participeert in een WhatsApp-groep bij de aanpak van (sociale) onveiligheid in de wijk. Leidend waren ook hier weer de CLEAR principes (zie RUIT 2). In hoeverre scoren deelnemers en niet-deelnemers verschillend op de aanwezigheid van de criteria uit het CLEAR-model? Om de twee groepen te kunnen vergelijken werden vragenlijsten afgenomen bij deelnemers aan de WhatsApp-groep en bij niet-deelnemer uit dezelfde buurt. Aan dit onderzoek hebben 638 respondenten uit zes verschillende gemeenten in de regio Utrecht deelgenomen. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de twee groepen niet zo zeer verschillend. Doorslaggevend voor de niet-deelname is vaak dat men niet weet dat er een WhatsApp-groep bestaat. De verdere uitkomsten van de enquête staan beschreven in een factsheet en een onderzoeksrapport.  

RUIT 6

Twee jaar geleden werd door studenten onderzocht welke gevolgen de wijziging van de DHW voor het consumptiegedrag van de jongeren heeft gehad. In het studiejaar 2017/2018 werd door de tweedejaars studenten een onderzoek gedaan dat in het verlengde van het eerder uitgevoerde onderzoek ligt. Centraal stonden daarbij twee thema’s die bij de gemeente Almere spelen m.b.t. de huidige situatie: 1. de vraag naar een evaluatie (in de breedste zin van het woord) van het sanctiebeleid DHW van de gemeente en 2. de behoefte meer zicht te krijgen op de verstrekking van alcohol in (para)commerciële horeca-inrichtingen.

1. Door middel van deskresearch, interviews, enquêtes en observaties werd in kaart gebracht, wat de huidige stand van zaken is m.b.t. het sanctiebeleid. Daarbij werd ook gekeken naar het sanctiebeleid van zes andere (middelgrote) steden.
2. Centraal stond de vraag op welke manier (para)commerciële instellingen in de gemeente Almere vorm geven aan het alcoholmatigingsbeleid en wat de dilemma’s en praktische problemen zijn die zij hierbij ervaren? Ook om dit te analyseren werden interviews gehouden en werd geobserveerd. 

Aan het beschrijven van de resultaten wordt nog gewerkt.

 

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat