Informatiegestuurd werken

Informatiegestuurd werken is gebaseerd op Informatie Gestuurde Politie (IGP), zoals die onder meer beschreven is in de nota ‘Politie in ontwikkeling’. In deze nota staan tien punten die de visie van de Nederlandse politie beschrijven over waar zij zich de komende jaren in wil ontwikkelen. Eén van die punten beschrijft de wens dat de Nederlandse politie informatiegestuurd gaat werken (Projectgroep Visie op de politiefunctie, Raad van hoofdcommissarissen, 2005). Waarnemingen en het verzamelen van informatie vormen natuurlijk altijd al de grondslag voor het dagelijks opereren van de politie op lokaal niveau. Met Informatie Gestuurde Politie wordt gewerkt aan versterking via het op orde hebben van de informatiehuishouding en gerichte sturing op informatie en op resultaat van de aanpak van criminaliteitsproblemen (Kop & Klerks, 2009). Via deze methode is evaluatie en doorontwikkeling gegarandeerd en kan worden toegewerkt naar een steeds slimmere aanpak van vraagstukken.

Het informatiegestuurd werken komt van oorsprong uit Engeland waar men het Intelligence Led Policing (ILP) noemde. In Nederland is de naam ILP aanvankelijk in Intelligence Gestuurde Politie (IGP) vertaald, maar later geëvolueerd naar wat we nu intelligence gestuurd politiewerk noemen. Intelligence Led Policing maakt het onderscheid tussen de begrippen verder duidelijk. Gegevens en data staan vast en hebben als zodanig geen zeggingskracht; pas als ze in een bepaalde context worden geplaatst ontstaat er informatie. Wanneer de informatie onder de loep wordt genomen en geanalyseerd ontstaat er kennis. Het gebruik maken van deze kennis is intelligence (Hengst-Bruggeling, 2010).
 
Hoewel IGP omarmd is als een potentieel zeer zinvolle aanpak, is het niet breed ingevoerd in de politiepraktijk. Om bruikbare resultaten op te leveren moet door een organisatie tijd worden ingeruimd voor de ontwikkeling ervan. Ook vergt deze werkwijze van betrokken professionals vaardigheden en (wetenschappelijke) kennis voor analyse en duiding. Beide zijn niet altijd overal aanwezig. Praktijkgericht onderzoek vanuit de hogeschool kan als katalysator voor de professionele praktijk werken bij de ontwikkeling van informatiegestuurd werken. Dat kan door enerzijds samen met de praktijk de methodiek te ontwikkelen nodig om informatie te verzamelen en te koppelen uit eigen systemen. Anderzijds kunnen de analyses van die informatie voor de praktijk zichtbaar maken wat de meerwaarde hiervan is. Dat kan plaatsvinden via gezamenlijke projecten van professionele praktijk, de docenten en de toekomstige professionals, en ondersteund vanuit de expertise in het lectoraat.