Ethiekwerk

Ethiek op de agenda

De ethische aspecten van het sociaal werk zijn al vanaf de start van het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening een belangrijk aandachtsgebied. Het eerste doel van deze onderzoekslijn is om het thema van de normatieve professionaliteit breed op de agenda te zetten. Tot nu toe dreigt dit aspect namelijk onder te sneeuwen door de druk van de markt en de bureaucratie die vragen om snel en resultaatgericht te handelen volgens vaste protocollen. Maar een zorgvuldige morele oordeelsvorming vereist juist reflectie en handelingsruimte, omdat elke situatie anders is en te snelle oordelen kunnen leiden tot paternalisme en betutteling. Daarom heeft deze kwestie aandacht nodig: binnen organisaties, binnen de beroepsgroep en in de maatschappij. Het lectoraat wil daaraan bijdragen.

Ethisch actorschap versterken

Het tweede doel van de onderzoekslijn is om organisaties en professionals te helpen om morele oordeelsvorming binnen hun werk een stevige plek te geven. Natuurlijk kunnen wij niet zeggen wat goed en fout is, maar wij kunnen professionals wel ondersteunen bij de reflectie op hun handelen en bij de verantwoording van dat handelen. Ook kunnen wij organisaties helpen om hiervoor de juiste condities te scheppen. Dat doen we door kennis en methodieken op dit gebied te ontwikkelen en deze op allerlei manieren over te dragen en door bij te dragen aan de ontwikkeling van moresprudentie binnen organisaties en beroepsgroepen. Op basis van onderzoek naar de morele dilemma’s en oordeelsvorming in de outreachende hulpverlening, ontwikkelden wij bijvoorbeeld het model ethisch actorschap. Ook hebben we een bijbehorende website ontwikkeld met reflectietools en werkvormen voor moreel beraad voor sociale professionals. Kijk voor meer informatie op ethiekwerk.hu.nl.

Belangrijke inspiratiebronnen voor deze programmalijn zijn concepten als ethics work (Sarah Banks), normatieve professionalisering (Harry Kunneman), zorgethiek (Joan Tronto) en de presentiebenadering (Andries Baart).