Lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Het lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen, in het Engels Mathematics Education, heeft als focus het leren en onderwijzen van wiskunde en rekenen.

In de samenleving spelen rekenen en wiskunde immers een belangrijke rol. Zowel in privésituaties als in beroepspraktijken interacteren mensen met digitale middelen die visuele en numerieke wiskundige informatie geven of waarvan de werking op wiskundige principes is gebaseerd. Het vruchtbaar en adequaat gebruik van deze tools vraagt om hogere orde wiskundige denkvaardigheden, die dus cruciaal zijn om te leren. In dit leerproces spelen leraren een centrale rol. De missie van dit lectoraat is dan ook om door middel van praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de kwaliteit van de lerarenopleidingen voor het primair en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs op het gebied van wiskunde en rekenen met digitale middelen.

Het thema van het lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen is wiskundig denken in een geïnstrumenteerde samenleving. Onder wiskundig denken verstaan we onder andere probleemoplossen, analytisch denken, modelleren en abstraheren. De geïnstrumenteerde samenleving verwijst naar de praktijken van burgers en beroepsbeoefenaars, waarin digitale middelen in toenemende mate een rol spelen. Digitale middelen zijn enerzijds aanleiding voor deze nadruk op wiskundige denkvaardigheden, maar bieden anderzijds ook nieuwe mogelijkheden om deze te onderwijzen, zoals blended learning. Vragen die in dit lectoraat centraal staan, zijn hoe het onderwijs in rekenen en wiskunde aan het ontwikkelen van deze competenties kan bijdragen en hoe toekomstige leraren kunnen worden opgeleid om de daarop gerichte leerprocessen te regisseren.

Het bovenstaande thema wordt uitgewerkt in de volgende drie onderzoekslijnen:

  • OL1. Wiskundig denken in de eigen opleidingen met behulp van digitale middelen, gericht op de ontwikkeling van de lerarenopleidingen po en vo.
  • OL2. Wiskundig denken in het onderwijs met behulp van digitale middelen, gericht op het onderwijsveld en leerlingen van primair en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.
  • OL3. Professionaliseren van leraren met betrekking tot wiskundig denken en digitale middelen, gericht op de ontwikkeling van leraren door verschillende vormen van scholingsactiviteit.