Kenniscentrum Leren en Innoveren

Onze samenleving is complex en voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt van mensen en organisaties dat zij zich voortdurend aanpassen. Door leren en innoveren kunnen mensen omgaan met de complexiteit en dynamiek. Als kenniscentrum ontwikkelen we kennis en onderbouwde werkwijzen, met en voor mensen en organisaties.

Een klimaat van leren en innoveren vormt een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de stad en regio. Voor het Kenniscentrum Leren en Innoveren is het vraagstuk daarbij hoe mensen en organisaties overeind blijven en waarde toevoegen in een complexe en dynamische samenleving. We ontwikkelen kennis die mensen daadwerkelijk kunnen gebruiken binnen hun beroepspraktijk. De toepasbaarheid is een centraal uitgangspunt – beter gezegd: het gaat altijd om handelingskennis. Tegelijkertijd zijn er, als het gaat om leren en innoveren, vele aanpakken die niet of nauwelijks onderbouwd zijn. Wij zoeken binnen de aanpakken altijd naar een gronding van deze aanpakken: gronding in de theorie, gronding in de praktijk, of gronding in de structuur van het ontwikkelproces. 

In dit kenniscentrum staan vragen centraal als: Wat vraagt het van werkenden om te kunnen inspringen op veranderingen en richting te geven? Wat willen we onze kinderen meegeven zodat ze zinvol kunnen participeren in een samenleving en in beroepspraktijken waarin weinig meer vanzelfsprekend is? Wat betekent dit voor leerinhouden en leerbenaderingen in scholen? Hoe verbeter je de kwaliteit van de beroepsuitoefening, in samenhang met de kwaliteit van het onderwijs aan de hogeschool? Hoe geef je invulling aan leven lang leren? Welke randvoorwaarden en competenties zijn nodig om leren en innoveren te faciliteren? Hoe blijven organisaties adaptief en lerend?

Het Kenniscentrum Leren en Innoveren biedt houvast voor mensen en organisaties om lerend en innoverend om te gaan met complexiteit en dynamiek in beroepspraktijken.

Kenniscentrum Leren en Innoveren van start

Praktijkgericht onderzoek

Ons onderzoek heeft directe waarde voor de beroepspraktijk van docenten en andere opleiders, professionals en organisaties die willen leren en innoveren. Onze onderzoeksvragen komen vaak uit de praktijk en worden daarom herkend als relevant. De resultaten van ons onderzoek leiden tot wetenschappelijke inzichten en ze worden praktisch toegepast.  

Het Kenniscentrum Leren en Innoveren werkt samen met een breed scala aan partners, want kennisontwikkeling over de complexiteit en dynamiek van de beroepsuitoefening kan alleen in samenwerking met experts uit verschillende praktijken. Het onderwijsdomein is daarbij een beroepspraktijk die onze bijzondere aandacht heeft, waarbij het kenniscentrum de wereld binnen de hogeschool ook als partner ziet: zowel de onderwijsinstituten (die georganiseerde leerpraktijken vormgeven) als de diensten (die een leeromgeving voor lerenden kunnen zijn maar ook actoren in het leren van de organisatie) als de hogeschool als geheel (de wijze waarop de organisatie leert en innoveert).

Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie van de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs. 

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden studenten actief betrokken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek. Mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in (bacheloropleidingen), of versterken zij hun bijdrage aan de kwaliteit van de beroepspraktijk (masters en contractonderwijs).

De lectoraten

Het Kenniscentrum Leren en Innoveren bestaat uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij een of meer (promotie)onderzoeken horen. De lectoraten van het kenniscentrum zijn:

 • Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
  Dit lectoraat draagt bij aan de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek in Nederland. Het richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen alle disciplines in het hbo, van techniek tot educatie en van gezondheidszorg tot de kunsten.
 • Lectoraat Beroepsonderwijs
  Dit lectoraat heeft als focus het leren, opleiden en professionaliseren voor beroepsuitoefening. Het gaat dan om beroepsonderwijs dat voorafgaand aan de beroepsloopbaan wordt gevolgd, maar ook om beroepsonderwijs tijdens de beroepsloopbaan.
 • Lectoraat Geletterdheid
  Dit lectoraat is gericht op het vertalen van kennis over leesproblemen naar lerarenopleidingen en de onderwijspraktijk, met als doel functionele geletterdheid van alle leerlingen.
 • Lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen
  Dit lectoraat richt zich op versterking van het taaldidactisch onderwijs in de lerarenopleiding en in de onderwijspraktijk.
 • Lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs
  Dit lectoraat draagt bij aan de ontwikkeling van kennis, onderwijspraktijk en -beleid op het gebied van bèta- en technologieonderwijs. Het werk richt zich met name op de professionele ontwikkeling van leraren en leraren in opleiding.
 • Lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen
  Dit lectoraat richt zich op het leren en onderwijzen van wiskunde en rekenen en legt de nadruk op wiskundig denken in een geïnstrumenteerde samenleving.
 • Lectoraat Normatieve Professionalisering
  De leraar als professional ontwikkelt zich voortdurend. Dit lectoraat draagt bij aan de (her)vorming van de professionele identiteit van leraren maar onderzoekt ook normatieve professionalisering binnen andere beroepsgroepen, zoals taxateurs van onroerend goed, accountants en woningbouw.
 • Lectoraat Co-design
  Het lectoraat Co-design richt zich op de wijze waarop ontwerpinterventies kunnen bijdragen aan maatschappelijke veranderingen. Systematische reflectie op het ontwerpproces levert zowel kennis over (nieuwe) tools en methoden als kennis over het onderwerp zelf. Het lectoraat draagt de ontwerpende manier van denken, onderzoek doen en innoveren – ook wel aangeduid als design thinking – uit binnen en buiten de HU.
 • Lectoraat Digital Smart Services
  Het gaat in dit lectoraat om het vinden, ontwikkelen en borgen van betekenisvolle innovatieve digitale diensten. Het lectoraat beoogt nieuwe methoden en modellen voor dergelijke diensten te ontwikkelen.

Partners

Het kenniscentrum werkt samen met een breed scala aan partners. Tot die partners behoren de onderwijsinstituten en diensten, andere kenniscentra, docenten en studenten van Hogeschool Utrecht, het regionale, nationale en internationale onderwijs- en opleidingenveld, waaronder partners in het opleiden voor beroepsuitoefening. 

We werken samen met het scholenveld in de breedte, van basisonderwijs tot beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen. En met intermediairs uit de beroepenwereld zoals sociale partners en zorginstellingen, proces coördinatie, de politieacademie en partners uit het bedrijfsleven gericht op innovatie.

Ook werken wij nauw samen met andere kennisinstellingen en in samenwerkingsverbanden van onderzoekers, nationaal en internationaal. 

Contact

Bezoekadres 1:
Padualaan 97
3584 CH Utrecht 
Bezoekadres 2:
Padualaan 99
3584 CH Utrecht
Telefoon 1: 088 - 481 74 83
Telefoon 2: 088 - 481 86 90
E-mail: 
kenniscentrum.leren.en.innoveren@hu.nl

Nieuws

Meer