Speerpunt Zorg en Technologie

Het speerpunt Zorg en Technologie hield zich bezig met de ontwikkeling en het gebruik van technologie in het primaire proces van de gezondheidszorg met als doel mensen met een langdurige zorgvraag zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en sociaal te laten participeren.

Technologie voor zelfstandigheid

Videobellen met de laptop

In het primaire proces gaat het om het signaleren van mogelijke gezondheidsproblemen, het verhelderen van problemen en vragen, het stellen van diagnoses, het maken van een plan van aanpak voor preventie, behandeling, het inschakelen van derden en dergelijke. Op al deze punten kunnen technologische (zorg) toepassingen aanvullend of vervangend worden ingezet.

Ondersteuning van zelfmanagement

Het speerpunt Zorg en Technologie richtte zich op de zorg voor mensen met langdurende problematiek. Het accent ligt op ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Deze mensen wonen thuis, in een verpleeg- of verzorgingshuis of in andere (kleinschalige) woonvoorzieningen. Voor het streven hen zo lang mogelijk zo zelfstandig te laten functioneren en sociaal te laten participeren is zelfmanagement een sleutelbegrip.

Informatie via tablet

De technologische ondersteuning die het speerpunt beoogde, was gericht op gebruik door de zorgvrager zelf, maar kon ook ten dienste staan van naasten die hen verzorgen (het cliëntsysteem), professionele zorgverleners en de leefomgeving. Voorbeelden zijn eHealth, mobile health en serious gaming. Technologische innovatie in de gebouwde omgeving kreeg in het speerpunt speciale aandacht. Het spectrum van technologische toepassingen in de zorg is breed. Het kan gaan om hulpmiddelen, ICT, design en aan de bouw gerelateerde technologie. Omdat andere hogescholen actief zijn op het gebied van robotica, assistive technology en digital life hield het speerpunt Zorg en Technologie van de HU zich niet intensief met deze onderwerpen bezig.

Tenslotte zijn de opgedane kennis en bevindingen tijdens de looptijd van het speerpunt gebruikt voor nieuwe projecten en gedeeld met anderen via presentaties en lezingen. Resultaten zijn terug te vinden in de Publicatiereeks en in het Eindrapport van het Speerpunt. Tevens kan het Care Tech Lab bezocht worden.

Het speerpunt Zorg en Technologie had een programmadirecteur in de persoon van prof. dr. Helianthe Kort. Zij is lector Technologie voor Zorginnovaties (indertijd lectoraat Vraaggestuurde Zorg) en hoogleraar Building Healthy Environments for Future Users aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het speerpunt werd gedragen door alle lectoren van het kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening (nu Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven) en de lectoraten binnen Hogeschool Utrecht waarmee werd samengewerkt.

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat