Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Binnen de zorg verschuift het accent van het genezen van ziekten en het behalen van maximale zorgresultaten naar het behoud van gezondheid. Preventie draagt bij aan het vergroten van de bewustwording van mensen, bevordert de zelfzorg en een gezonde leefstijl, waarmee wordt geïnvesteerd in een optimale gezondheid op lange termijn. Zo heeft preventie grote baten in de zin van langer genieten van het leven en langer optimaal meedoen in de maatschappij. Ook draagt preventieve zorgverlening op termijn bij aan een besparing van kosten in de gezondheidszorg en daarmee aan een economisch verantwoorde organisatie van de zorg.

Het onderzoek binnen het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg concentreert zich op het gedrag van de persoon met diens risicofactoren en/of symptomen. Het onderzoek betreft zowel primaire als secundaire preventie bij groepen die het meeste risico lopen om ongezond gedrag te vertonen of ziekten te gaan ontwikkelen, te weten kinderen en ouderen.  

Het onderzoeksprogramma van het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg wordt gestart  door de opleiding Mondzorgkunde en wordt verder uitgebreid met onderzoeken binnen andere zorgdisciplines. Preventie is de basis van het handelen van de mondhygiënist; diens activiteiten zijn immers gericht op gedragsverandering, aanleren van een gezonde leefstijl en het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt. De focus van het lectoraat is daarnaast gericht op een breed scala aan beroepen in de preventieve zorg (diëtist, logopedist, verpleegkundige, huisarts, optometrist, fysiotherapeut etc.) die beogen de zelfredzaamheid van de patiënt te vergroten en de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënt te verbeteren. Deze doelstelling vereist vrijwel altijd een interprofessionele aanpak. De kennis die binnen het onderzoeksprogramma wordt opgedaan, zal ook interprofessioneel van aard zijn en/of vertaald worden naar andere beroepsgroepen.

Screening en vroeg signalering  
Door het toenemende beroep op zelfredzaamheid van de burgers wordt het belang van screening en vroeg signalering steeds groter. Binnen dit lectoraat richt het onderzoek zich specifiek op de meerwaarde van innovaties in de screening en vroeg signalering, zoals zelfscreenings en health checks. Vanuit het lectoraat willen we een verschuiving teweegbrengen door het opsporen van ongezond gedrag als doel te stellen in plaats van alleen het opsporen van ziekten. Door in kaart te brengen welke risicogedragingen iemand vertoont kunnen we gerichter werken aan het behoud van de gezondheid. Op deze manier zijn we als zorgprofessionals nog steeds met de voorzorg bezig en kunnen we mensen helpen om gezond gedrag aan te leren om de ziekte helemaal uit te stellen. Vanuit de kant van de zorgprofessionals is kennis nodig in hoeverre we in staat zijn om dergelijke screenings te doen, door wie deze moeten worden uitgevoerd en welke screeninginstrumenten we betrouwbaar kunnen inzetten. 

Innovatief organiseren van preventieve zorg  
Het lectoraat beoogt te komen tot brede, effectieve en efficiënte preventieprogramma’s. Als gevolg van de veranderingen binnen de sociale en maatschappelijke context ontwikkelt het lectoraat manieren om het verbeteren van de gezondheid van mensen ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden binnen de nieuwe infrastructuren binnen de wijk. Samenwerking binnen nieuw te vormen teams voor wijkgerichte activiteiten zal een belangrijk aandachtspunt zijn.
Het lectoraat speelt in op de sterke behoefte aan kosteneffectiviteitsstudies van preventieve voorzieningen en onderzoek naar het lange termijn effect van lang lopende interventies. Deze kennis over innovatieve interprofessionele preventiestrategieën zal bouwstenen leveren om de zorg anders te kunnen organiseren.  

Interprofessionele preventie
Vanuit verschillende disciplines binnen de HU hebben wij mogelijkheden om nieuwe geïntegreerde (interprofessionele) interventies te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Het lectoraat voorziet hiermee in de behoefte aan het onderzoek naar het effect van gecombineerde preventieve interventies gericht op gemeenschappelijke determinanten van verschillende risicofactoren. Vooral in het veld van screening is interprofessionele samenwerking van toepassing. We beogen screeningsinstrumenten te onderzoeken, ontwikkelen en evalueren die (zorg)professionals in staat stellen om mensen te screenen op ongezond gedrag in een brede context van zorg en welzijn.  

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten