Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Het Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) draagt bij aan de ontwikkeling van effectieve en innovatieve communicatie(strategieën). PubLab onderzoekt hoe (crossmediale) communicatie strategisch kan worden ingezet voor een leefbare en duurzame samenleving. Bijvoorbeeld in de manier waarop gedrag beïnvloed kan worden op het gebied van gezondheid, veiligheid, welvaart, duurzaamheid of mobiliteit, hoe de communicatie verloopt tussen overheid en burgers, of wijzen waarop organisaties kunnen inspelen op interactie tussen burgers over sluimerende crises.

Visie en werkwijzeOnderzoekers publab

In het Publab komt het denken en doen van communicatiewetenschap,- praktijk en -onderwijs samen. Op basis van concrete vragen of probleemstellingen vanuit de samenleving, identificeren en analyseren we problemen met betrekking tot (crossmediale) communicatie in het publieke domein en lossen deze waar mogelijk op. Door dit mét in plaats van vóór de praktijk te doen, stimuleert het Publab de beroepspraktijk tot reflectie op het eigen handelen, gehanteerde methodes en ingesleten patronen.

Onderzoeksdomein

Het PubLab werkt via twee programmalijnen, Gedrag en Gesprek, aan actuele en vaak complexe communicatievraagstukken die spelen in het publieke domein. Deze vraagstukken hebben een concrete focus op de thema’s gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit, sociale cohesie en veiligheid.

Communicatie & Gedrag

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen zoals groeiende obesitas, economische crisis en de focus op duurzaamheid maken gedragsbeïnvloeding een relevant thema. Er is steeds meer kennis over gedragsbeïnvloeding beschikbaar vanuit verschillende disciplines (bijvoorbeeld uit de sociale psychologie, communicatiewetenschappen en gedragseconomie). Het is echter onvoldoende duidelijk wat deze kennis betekent voor publiekscommunicatie dat gericht is op maatschappelijk problemen waar gedragsverandering een rol speelt.

Typische ‘PubLab’ vraagstukken op het terrein van gedrag zijn o.a.:

  • De manier waarop communicatieprofessionals en ontwerpers met inzichten uit gedragswetenschap succesvoller kunnen sturen op duurzaam en gezond gedrag (Raak-project Touchpoints en het promotietraject Persuasive by Design van Sander Hermsen).
  • De wijze waarop inzichten uit de sociale psychologie kunnen bijdragen aan het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag (project Beter Benutten en Ouderen veilig op de fiets) en veilig gedrag op de werkvloer (NAM).
  • Hoe campagnes van de Rijksoverheid aangescherpt kunnen worden met betrekking tot gedragsverandering (Casi 3.0).

Communicatie & gesprek:

De complexiteit en dynamiek van problemen in de samenleving en de (schijnbare) onvoorspelbaarheid van de houding van burgers overvalt publieke organisaties steeds vaker. Dit is bijvoorbeeld goed te zien bij crises. Er is grote behoefte aan meer inzicht in manieren waarop burgers met elkaar in gesprek zijn en zo betekenis geven aan maatschappelijke kwesties. Dit kan leiden tot handvatten/instrumenten die publieke organisaties kunnen inzetten om daarop in te spelen.

‘Publab ’ vraagstukken op het vlak van gesprek zijn o.a.:

  • De manier waarop crisiscommunicatie en crisismanagement effectief vormgegeven kan worden door overheidsprofessionals bij crises die beïnvloed worden door sociale media (Raak-project The Next Level @Crisis via crossmedia).
  • Het face-to-face contact tussen burgers en de lokale overheid bij wijkontwikkeling-en beheer (promotietraject van Christine Bleijenberg ‘Uitgepraat of in gesprek?‘)
  • Hoe de overheid rekening kan houden met bestaande frames die stakeholders gebruiken in het online debat over ICT en de overheid.

Onderwijs

Een interactieve benadering, een actief open deur beleid en de fysieke positionering van het PubLab vlakbij het instituutsplein van de Faculteit Communicatie en Journalistiek dragen eraan bij dat kennis en inzichten van het lectoraat doorklinken in het onderwijs. Daarbij worden inzichten vanuit onderzoek direct toegepast in colleges, bijvoorbeeld doordat docenten tevens onderzoekers zijn. Niet alleen worden daardoor nieuwe generaties communicatieprofessionals met de nieuwste inzichten opgeleid en afgeleverd, maar ook zullen deze professionals met een 'onderzoeksmentaliteit' (een nieuwsgierige en kritisch reflectieve grondhouding ten aanzien van de eigen werkwijze en een op het verwerven van nieuwe kennis gerichte attitude) aan de slag gaan in de beroepspraktijk.

Activiteiten

Kijk voor het laatste nieuws en alle activiteiten van het lectoraat op www.publab.hu.nl. Of volg het lectoraat op de voet via Twitter @publab of Facebook .